Положення про асоційоване членство в Асоціації підприємств інформаційних технологій України

Прийнято Загальними зборами
АПІТУ 29.04. 2010

 


Положення
про асоційоване членство в Асоціації підприємств інформаційних технологій України

 

1. Загальні положення

Положення про асоційоване членство в Асоціації підприємств інформаційних технологій України (далі – відповідно Положення та Асоціація) уточнює та доповнює положення Статуту Асоціації щодо умов асоційованого членства і не може суперечити Статутові.

2. Умови набуття асоційованого членства в Асоціації

2.1 Асоційованими членами Асоціації можуть бути юридичні особи, які бажають внести свій внесок в реалізацію цілей, завдань та мети діяльності Асоціації та визнають положення Статуту Асоціації.

2.2 Для вступу до Асоціації кандидатом в асоційовані члени подаються:

  • заява на ім’я Правління Асоціації та анкета Асоційованого члена Асоціації
  • копія Свідоцтва про державну реєстрацію кандидата

Форми заяви та анкети визначаються Правлінням Асоціації.

2.3 Рішення про прийняття до Асоціації нових Асоційованих членів приймається на черговому засіданні Правління Асоціації. Рішення, також може бути прийняте шляхом електронного голосування членів правління. Таке рішення оформлюється протоколом наступного засідання Правління Асоціації з зазначенням дати вступу, що відповідає даті завершення електронного голосування.

2.4 Асоційованому члену видається Свідоцтво про членство в Асоціації після сплати членського внеску.

3. Термін членства

3.1 Асоційоване членство є безстроковим.

4. Права та обов’язки Асоційованих членів

4.1 Асоційовані члени мають право:

4.1.1. Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів Членів Асоціації та приймати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу.

4.1.2 Пропонувати створення постійних або тимчасових робочих органів АПІТУ (спеціалізованих комісій, комітетів, секцій). Приймати участь в роботі таких органів і очолювати їх.

4.1.3. Брати участь у неформальних заходах АПІТУ з умовою оплати всієї чи частини вартості участі.

4.1.4. Використовувати можливості та ресурси Асоціації для захисту своїх прав, інтересів перед органами державної влади та іншими організаціями, підприємствами та установами.

4.1.5. Використовувати пільги та знижки, передбачені для Членів Асоціації.

4.1.6. Користуватися всіма матеріалами, документами і бібліотекою Асоціації.

4.1.7. Використовувати логотип та/або фірмовий знак Асоціації на своїх бланках, візитних картках, тощо із зазначенням тексту „Асоційований член”.

4.1.8. Розміщувати інформацію про своє підприємство на веб-сайті Асоціації, Розміщувати новини компанії у стрічці новин сайту.

4.1.9. Користуватися юридичною допомогою Асоціації.

4.1.10. Отримувати новини та бюлетені АПІТУ, доступ до закритої області сайту.

4.2 Асоційовані члени зобов’язані:

4.2.1 В своїй діяльності, якщо вона стосується Асоціації, керуватися Статутом Асоціації та цим Положенням.

4.2.2 Приймати участь у діяльності Асоціації.

4.2.3 Своєчасно сплачувати внески до Асоціації.

4.2.4 Виконувати інші положення, визначені Статутом Асоціації.

5. Членські внески

Розмір членського внеску для Асоційованих членів і порядок його сплати встановлюється рішенням Правління Асоціації.

6. Припинення членства

Асоційоване членство в Асоціації може бути припинене рішенням Правління АПІТУ:

  • за заявою Асоційованого члена;
  • за дії, які причинили шкоду діловій репутації Асоціації або її Членів;
  • по закінченню терміну Асоційованого членства

7. Заключні положення

7.1 Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами Асоціації та діє на всій території України.

7.2 Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені Загальними зборами Асоціації.

7.3 Положення відкрито публікується на веб-сайті Асоціації.