Правління Асоціації підприємств інформаційних технологій України

Правління, вибране Загальними зборами АПІТУ 21 травня 2015 року.

Голова Правління

Елліна ШНУРКО-ТАБАКОВА

Видавничий дім «СофтПрес», видавець

Валерій БАЗИЛЕНКО

Директор з продажу Представництва «ASUS Technology Pte Ltd» в Україні

Ірина ВОЛК

OEM Business Director ТОВ «Майкрософт Україна»

Володимир КОСТЕНКО

Комерційний директор ERC

Олександр РАДЧЕНКО

Голова правління ЗАТ «Інвестиційна група Навігатор»

Олександра ТКАЧЕНКО

Старший менеджер представництва Epson Europe B.V Україні

Микола ФАБРО

Виконавчий директор ТОВ «Інвестком»

Ігор ФЕДЧЕНКО

Генеральний директор ТОВ «ЕСАЙ БІС»

Володимир ЦОЙ

Президент компанії MTI

Див. також:

Витяг із Статуту Асоціації

5.3. Правління Асоціації

5.3.1.Правління є постійно діючим колегіальним органом управління Асоціацією. Правління здійснює загальне керівництво діяльністю Асоціації в період між Загальними зборами, а також контроль за діяльністю Виконавчої адміністрації. 

5.3.2. Правління обирається Загальними зборами Асоціації таємним голосуванням простою більшістю голосів строком на 2 роки з числа повноважних представників підприємств – членів Асоціації, у кількості, що визначається Загальними зборами. Членство в Правлінні є персональним. У разі звільнення члена Правління з компанії-члена Асоціації, його членство в Правлінні Асоціації припиняється. В такому разі Правління має право кооптувати до свого складу представника цієї компанії, за поданням її керівника.

5.3.3. Правління: а) обирає голову Правління та його заступника; б) затверджує плани роботи та кошториси Асоціації; в) затверджує голів робочих органів; г) встановлює повноваження, порядок і строк дії робочих органів; ґ) встановлює розмір, порядок та призначення цільових внесків; д) звітує Загальним зборам про свою діяльність.

5.3.4. Члени Правління достроково припиняють свої повноваження: а) за власним бажанням; б) за ініціативою будь-якого дійсного члена Асоціації та за відповідним рішенням Загальних зборів.

5.3.5. Правління скликається головою Правління при необхідності, але не рідше, ніж один раз у квартал. Члени Правління письмово сповіщаються про скликання Правління не пізніше, як за два тижні до дня його засідання із зазначенням питань порядку денного.

5.3.6. Правління має право вирішувати винесені на його розгляд питання, якщо в його засіданні приймає участь не менше 2/3 членів Правління. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління.

5.3.7. Кожний член Правління при голосуванні має один голос. При рівності голосів, голос голови Правління, а у його відсутності – заступника голови Правління, є вирішальним.

5.3.8. Правління може бути розширеним при участі у його засіданнях членів робочих органів або інших запрошених Правлінням осіб.

5.3.9. Рішення Правління є обов’язковими для членів Правління, генерального директора, Виконавчої адміністрації та членів Асоціації, якщо вони не суперечать рішенням Загальних зборів.

5.4. Голова Правління Асоціації:

5.4.1. Обирається Правлінням із з числа своїх членів відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Одна й та сама особа не може бути Головою Правління більше ніж два строки підряд. У своїй діяльності голова Правління підпорядковується Загальним зборам, а в період між Загальними зборами – Правлінню Асоціації.

5.4.2. Без доручень діє від імені Асоціації, здійснює загальне керівництво її роботою згідно з законодавством України та цим Статутом.

5.4.3. Представляє інтереси Асоціації у міжнародних організаціях і в органах державної влади.

5.4.4. Контролює підготовку пропозицій та документів, що стосуються діяльності Асоціації.

5.4.5. Координує діяльність робочих органів Асоціації.

5.4.6. Контролює роботу Виконавчої адміністрації, представляє Асоціацію у зносинах з українськими та іноземними фізичними та юридичними особами з усіх питань діяльності Асоціації у межах компетенції згідно рішень Загальних зборів і Правління.

5.4.7. Забезпечує виконання прийнятих Загальними зборами і Правлінням рішень.

5.4.8. Приймає рішення про пред’явлення, відкликання та врегулювання від імені Асоціації претензій та позовів в Україні і за її кордоном.

5.4.9. У разі відсутності голови Правління чи неможливості виконання ним своїх функцій, окремі його повноваження передаються за його особистим рішенням іншому членові Правління чи генеральному директору.

5.4.10. Звітує Загальним зборам про свою діяльність.