Статут Асоціації підприємств інформаційних технологій України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчими зборами засновників
Протокол № 1 від 25 січня 2007 року

Зі змінами, внесеними Загальними зборами АПІТУ:
Протокол №3 від 26 лютого 2009 року
Протокол №5 від 19 травня 2011 року
Протокол №8 від 21 травня 2015 року

СТАТУТ

Асоціації «Підприємств інформаційних технологій України»

м. Київ – 2007 р.

1. Загальні положення

1.1. Асоціація „Підприємств інформаційних технологій України” (далі за текстом – Асоціація) є господарською асоціацією.

1.2. Асоціація утворюється як договірне об’єднання юридичних осіб, яке не є господарським товариством чи підприємством.

1.3. Асоціація створена без мети отримання прибутку. Засновники (учасники) Асоціації не отримують прямих прибутків (дивідендів) від задекларованої її діяльності.

1.4. Асоціація створена для представлення інтересів своїх засновників (учасників) і утримується лише за рахунок внесків засновників (учасників). Асоціація не проводить підприємницької і господарської діяльності, за винятком отримання пасивних доходів.

1.5. Асоціація створена відповідно до положень Господарського та Цивільного кодексів України і діє згідно з вимогами законодавства України і цього Статуту. Асоціація набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації.

1.6. Асоціація має повну назву:

  • українською мовою – Асоціація „Підприємств інформаційних технологій України”;
  • англійською мовою – Association „of Information Technology Enterprises of Ukraine”;
  • російською мовою – Ассоциация „Предприятий информационных технологий Украины ”,

а також скорочену назву:

  • українською мовою – „АПІТУ”;
  • англійською мовою – „AITEU”;
  • російською мовою – „АПИТУ”.

1.7. Місцезнаходження Асоціації:

Офіс 208, вул. Шолуденка 3, м. Київ, 04116, Україна

1.8. Засновниками асоціації є:

  • Товариство з обмеженою відповідальністю “ІНКОМТЕХ”, місцезнаходження: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Дмитрівка, вул. Садова, 2, ідентифікаційний код 32791919, зареєстроване Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області 16.01.2004 р., № 1 339 120 0000 000968.
  • Товариство з обмеженою відповідальністю “ЛИТЕР ПЛЮС”, місцезнаходження: м. Київ, вул. Горького, 102, літ А, ідентифікаційний код 32374215, дата проведення державної реєстрації 26.02.2003 р., номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 068 120 0000 015054.

2. Юридичний статус Асоціації

2.1. Асоціація є юридичною особою та має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, логотип, фірмові бланки та інші необхідні реквізити. Асоціація володіє, користується і розпоряджається майном, що їй належить, відповідно до законодавства України і цього Статуту.

2.2. Асоціація має право виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у суді. Держава, її органи та установи, Члени Асоціації не відповідають за зобов’язаннями Асоціації, так само як і Асоціація не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів та установ, Членів Асоціації.

2.3. За своїми зобов’язаннями Асоціація відповідає майном, що їй належить, на яке, згідно з законодавством України, може бути звернене стягнення. Члени асоціації не зберігають прав на майно, що передане ними у власність Асоціації.

2.4. Асоціація має право створювати філії, представництва чи інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами, діяльність яких відповідає статутним завданням Асоціації, в порядку, встановленому чинним законодавством України, законодавством відповідних держав та нормами міжнародних договорів. Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Асоціації відкриваються без створення юридичної особи.

2.5. Члени Асоціації зберігають свою самостійність та права юридичної особи.

3. Мета і предмет діяльності Асоціації

3.1. Метою діяльності Асоціації є координація господарської діяльності учасників без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень.

3.2. Предметом діяльності (завданнями) Асоціації є:

3.2.1. співробітництво з органами влади з питань нормативно-правового врегулювання загальних засад функціонування на ринку ІТ-продукції та послуг;

3.2.2. захист інтересів Членів Асоціації в органах державної влади, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном;

3.2.3. сприяння формуванню і розповсюдженню засад етики в господарчій діяльності, зокрема шляхом опрацювання і вдосконалення норм добросовісної поведінки в господарчому обороті;

3.2.4. створення умов для розв’язання спорів шляхом досягнення мирових угод та арбітражу;

3.2.5. сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі інформаційних технологій шляхом розроблення, обговорення, внесення пропозицій щодо об’єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів, експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології;

3.2.6. сприяння у створенні умов для виходу учасників Асоціації на закордонні ринки;

3.2.7. технічна інформація та освіта учасників Асоціації, а саме:

а) роз’яснення цілей Асоціації шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів;

б) розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технології, впровадження заходів зниження витрат, екологічно чисті технології;

в) формування системи професійної підготовки своїх учасників, регулярного публікування інформації про роботу Асоціації та її учасників, про галузеві проблеми, іноземний досвід;

г) організація аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на задіяних ринках і регулярного розповсюдження результатів цих робіт серед учасників Асоціації;

д) надання методичної допомоги учасникам Асоціації під час усунення недоліків у роботі чи підвищення кваліфікації працівників учасників Асоціації

3.3. Асоціація не здійснює самостійно підприємницької діяльності й не укладає будь-яких договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності, не засновує і не виступає співзасновником суб’єктів господарювання, не здійснює контролю або управління.

3.4. Асоціація та Члени Асоціації не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між учасниками Асоціації.

3.5. Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську діяльність учасників Асоціації або погодження їх конкурентної поведінки.


4. Члени Асоціації

4.1. Членство в Асоціації

4.1.1. Асоціація є вільною для вступу / виходу нових членів.

4.1.2. Членом Асоціації може бути будь-який суб’єкт господарювання, юридична особа, що діє у сфері інформаційних технологій, яка створює і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та згодна виконувати обов’язки, що на неї покладає Статут Асоціації. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.

4.1.3. Членами Асоціації є її засновники, а також юридичні особи, що вступили до Асоціації після її державної реєстрації.

4.1.4. Засновники Асоціації та юридичні особи, що вступили до Асоціації після її державної реєстрації, мають однакові права і обов’язки. Положення цього Статуту однаково поширюються як на засновників асоціації, так і на інших її членів.

4.1.5. В Асоціації встановлюється дві категорії членства: дійсне та асоційоване.

4.1.6. Членство у Асоціації чинне після прийняття рішення Правлінням Асоціації.

4.1.7. Засновники Асоціації є її дійсними членами з моменту державної реєстрації Асоціації.

4.1.8. Члени Асоціації (юридичні особи) приймають участь у роботі Асоціації та в управлінні Асоціацією через своїх повноважних представників (фізичних осіб) у порядку, встановленому цим Статутом.

4.1.9. Відносини між Асоціацією та її учасниками, їх взаємні права та обов’язки регулюються даним Статутом.

4.1.10. Заяви та скарги членів Асоціації, щодо рішень Правління, дій голови Правління, Виконавчої адміністрації вирішуються Загальними зборами Асоціації.

4.2. Права та обов’язки Членів Асоціації

4.2.1. Члени Асоціації мають право:

а) брати участь в Загальних зборах Асоціації. Дійсні члени беруть участь у Загальних зборах із правом вирішального голосу, асоційовані члени – з правом дорадчого голосу;

б) очолювати та приймати участь в органах управління та робочих органах Асоціації;

в) на запрошення Правління приймати участь у засіданнях Правління та інших органів Асоціації з правом дорадчого голосу;

г) вносити на розгляд та брати участь в обговоренні Загальними зборами Асоціації пропозицій з будь-яких питань діяльності Асоціації, в тому числі пропозицій про обрання або відкликання окремих членів органів управління Асоціацією;

ґ ) отримувати звіти про діяльність Асоціації, її робочих органів, Виконавчої адміністрації, отримувати інформацію про плани і програми, а також про використання коштів Асоціації;

д) звертатися до органів управління Асоціацією з будь-яких питань, пов’язаних з її діяльністю;

е) користуватися послугами Асоціації;

є) розраховувати на допомогу Асоціації та кожного її члена;

ж) використовувати логотип Асоціації згідно з Положенням про логотип Асоціації.

4.2.2. Члени Асоціації зобов’язані:

а) дотримуватися положень Статуту Асоціації, рішень Загальних зборів;

б) приймати участь в реалізації статутних завдань Асоціації;

в) своєчасно вносити вступні, членські і цільові внески;

г) надавати Виконавчій адміністрації Асоціації інформацію про організаційно-правові зміни;

ґ) керуватися в своїй діяльності засадами етики;

д) дбати про добре ім’я Асоціації.

4.3. Набуття та припинення членства

4.3.1. Прийом у члени Асоціації та переведення до категорії дійсного члена здійснюється відповідно до цього Статуту на підставі поданої до Асоціації заяви.

4.3.2. Факт вступу до Асоціації підтверджується свідоцтвом про членство.

4.3.3. Правила та порядок вступу до Асоціації, форми заяви про вступ, переведення у дійсні члени і вихід з неї, форма свідоцтва про членство в Асоціації встановлюються Правлінням Асоціації.

4.3.4. Дійсними членами Асоціації можуть бути юридичні особи, що мають термін перебування в якості асоційованого члена Асоціації, як правило, не менше трьох місяців.

4.3.5. Членство в Асоціації припиняється лише у зв’язку з виключенням учасника Асоціації або при виході учасника з Асоціації.

4.3.6. Член Асоціації виключається з Асоціації, якщо він припиняє діяльність. Член Асоціації може бути виключений з Асоціації за умови, якщо він не виконує вимог, передбачених законодавством та Статутом Асоціації, зокрема в разі несплати цим членом у визначені строки та у встановлених розмірах внесків, передбачених Загальними зборами.

4.3.7. Будь-який член Асоціації може вийти з неї, подавши письмову заяву Правлінню Асоціації.

4.3.8. Членство в Асоціації припиняється після прийняття рішення Правлінням.

5. Органи управління Асоціацією

5.1. Загальні положення про органи управління

5.1.1. Органами управління Асоціацією є Загальні збори Асоціації та Правління Асоціації.

5.1.2. Виконавчим органом Асоціації є Виконавча адміністрація, яку очолює генеральний директор Асоціації.

5.1.3. За рішенням Загальних зборів або Правління можуть створюватися профільні робочі органи (комісії, комітети, робочі групи тощо).

5.1.4. Контролюючим органом Асоціації є Ревізійна комісія.

5.1.5. На посади членів Правління та Ревізійної комісії не можуть бути обраними одночасно представники від одного дійсного члена Асоціації.

5.2. Загальні збори Асоціації

5.2.1. Загальні збори членів Асоціації є вищим органом управління Асоціацією, що приймає рішення з будь-яких питань її діяльності.

5.2.2. Виключною компетенцією Загальних зборів є:

а) прийняття Статуту Асоціації, а також змін та доповнень до нього;

б) визначення основних напрямів діяльності Асоціації згідно з метою і предметом її діяльності;

в) вибори Правління та Ревізійної комісії;

г) заслуховування річних звітів Правління, Ревізійної комісії, Виконавчої адміністрації та прийняття відповідних рішень;

ґ) призначення та звільнення генерального директора Асоціації за поданням Правління;

д) визначення розмірів вступних і членських внесків;

е) розпорядження майном Асоціації;

є) прийняття рішень про проведення позапланових ревізій діяльності виконавчого органу Асоціації;

ж) прийняття рішень про створення філій, представництв та інших підрозділів Асоціації;

з) розгляд скарг щодо рішень Правління чи дій Виконавчої адміністрації;

и) обрання Президії Загальних зборів;

і) затвердження регламенту роботи і функцій робочих органів Загальних зборів;

ї) затвердження положень та регламентів, що стосуються діяльності Асоціації;

й) припинення діяльності Асоціації або її реорганізація, призначення ліквідаційної комісії, визначення її повноважень, затвердження доповідей та звіту комісії.

На розгляд Загальних зборів Асоціації можуть бути винесені й інші питання діяльності Асоціації.

5.2.3. Загальні збори можуть передавати окремі питання, що віднесені цим Статутом до їх компетенції, для вирішення Правлінню.

5.2.4. На Загальних зборах кожний член Асоціації представлений одним повноважним представником, який має право бути представником не більше двох інших членів Асоціації.

5.2.5. Загальні збори Асоціації правомірні вирішувати винесені на їх розгляд питання, якщо на них присутні не менше 2/3 кількості дійсних членів Асоціації.

5.2.6. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю присутніх на засіданні дійсних членів Асоціації. Кожний дійсний член Асоціації при голосуванні має один голос. При рівності голосів голос голови Правління є вирішальним.

5.2.7. Рішення про прийняття Статуту Асоціації, внесення змін та доповнень до нього, а також про припинення діяльності Асоціації приймаються, якщо за нього проголосувало не менше ніж 3/4 присутніх на засіданні Загальних зборів дійсних членів Асоціації.

5.2.8. Кандидатура головуючого на Загальних зборах вноситься Правлінням та затверджується Загальними зборами.

5.2.9. Рішення Загальних зборів є обов’язковими для членів Асоціації, її Правління та Виконавчої адміністрації.

5.2.10. Чергові Загальні збори Асоціації скликаються Правлінням не рідше одного разу на рік. Члени Асоціації письмово повідомляються Правлінням про скликання Загальних зборів та порядок денний не пізніше, як за один місяць до дня їх скликання.

5.2.11. Рішення про скликання позачергових Загальних зборів приймається органами управління Асоціацією, Ревізійною комісією або за вимогою дійсного члена Асоціації та згодою не менше як 1/5 дійсних членів Асоціації, з метою вирішення термінових питань, що виникли в процесі діяльності Асоціації.

5.3. Правління Асоціації

5.3.1. Правління є постійно діючим колегіальним органом управління Асоціацією. Правління здійснює загальне керівництво діяльністю Асоціації в період між Загальними зборами, а також контроль за діяльністю Виконавчої адміністрації.

5.3.2. Правління обирається Загальними зборами Асоціації таємним голосуванням простою більшістю голосів строком на 2 роки з числа повноважних представників підприємств – членів Асоціації, у кількості, що визначається Загальними зборами. Членство в Правлінні є персональним. У разі звільнення члена Правління з компанії-члена Асоціації, його членство в Правлінні Асоціації припиняється. Правління має право кооптувати до свого складу представника цієї компанії, за поданням її керівника.

5.3.3. Правління:

а) обирає голову Правління та його заступника;

б) затверджує плани роботи та кошториси Асоціації;

в) затверджує голів робочих органів;

г) встановлює повноваження, порядок і строк дії робочих органів;

ґ) встановлює розмір, порядок та призначення цільових внесків;

д) звітує Загальним зборам про свою діяльність.

5.3.4. Члени Правління достроково припиняють свої повноваження:

а) за власним бажанням;

б) за ініціативою будь-якого дійсного члена Асоціації та за відповідним рішенням Загальних зборів.

5.3.5. Правління скликається головою Правління при необхідності, але не рідше, ніж один раз у квартал. Члени Правління письмово сповіщаються про скликання Правління не пізніше, як за два тижні до дня його засідання із зазначенням питань порядку денного.

5.3.6. Правління має право вирішувати винесені на його розгляд питання, якщо в його засіданні приймає участь не менше 2/3 членів Правління. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління.

5.3.7. Кожний член Правління при голосуванні має один голос. При рівності голосів, голос голови Правління, а у його відсутності – заступника голови Правління, є вирішальним.

5.3.8. Правління може бути розширеним при участі у його засіданнях членів робочих органів або інших запрошених Правлінням осіб.

5.3.9. Рішення Правління є обов’язковими для членів Правління, генерального директора, Виконавчої адміністрації та членів Асоціації, якщо вони не суперечать рішенням Загальних зборів.

5.4. Голова Правління Асоціації:

5.4.1. Обирається Правлінням із з числа своїх членів відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У своїй діяльності голова Правління підпорядковується Загальним зборам, а в період між Загальними зборами – Правлінню Асоціації. 

5.4.2. Без доручень діє від імені Асоціації, здійснює загальне керівництво її роботою згідно з законодавством України та цим Статутом.

5.4.3. Представляє інтереси Асоціації у міжнародних організаціях і в органах державної влади.

5.4.4. Контролює підготовку пропозицій та документів, що стосуються діяльності Асоціації.

5.4.5. Координує діяльність робочих органів Асоціації.

5.4.6. Контролює роботу Виконавчої адміністрації, представляє Асоціацію у зносинах з українськими та іноземними фізичними та юридичними особами з усіх питань діяльності Асоціації у межах компетенції згідно рішень Загальних зборів і Правління.

5.4.7. Забезпечує виконання прийнятих Загальними зборами і Правлінням рішень.

5.4.8. Приймає рішення про пред’явлення, відкликання та врегулювання від імені Асоціації претензій та позовів в Україні і за її кордоном.

5.4.9. У разі відсутності голови Правління чи неможливості виконання ним своїх функцій, окремі його повноваження передаються за його особистим рішенням іншому членові Правління чи генеральному директору.

5.4.10. Звітує Загальним зборам про свою діяльність.

5.5. Генеральний директор Асоціації:

5.5.1. Призначається і звільняється з посади наказом голови Правління за рішенням Загальних зборів Асоціації.

5.5.2. Укладає від імені Асоціації контракти, угоди та договори у межах повноважень, передбачених Статутом, видає доручення, подає документи для державної реєстрації Асоціації та реєстрації в податкових та інших органах, відкриває розрахункові та інші рахунки Асоціації.

5.5.3. Розпоряджається майном та коштами Асоціації у межах кошторису згідно з рішеннями Загальних зборів і Правління.

5.5.4. Представляє Асоціацію з усіх питань її діяльності згідно своїх повноважень.

5.5.5. Здійснює підготовку необхідних матеріалів та пропозицій, включаючи річні звіти для розгляду Правлінням та Загальними зборами.

5.5.6. Подає Правлінню на розгляд проекти кошторису витрат на діяльність Асоціації, плану роботи Асоціації на наступний рік і звіт про його виконання.

5.5.7. Подає на затвердження Загальних зборів, не пізніше двох місяців після закінчення фінансового року, річний баланс та кошторис адміністративно-господарських витрат, а також загальний річний звіт.

5.5.8. Подає на затвердження Правління проект штатного розкладу, пропозиції щодо посадових окладів та надбавок співробітникам Виконавчої адміністрації.

5.5.9. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Виконавчої адміністрації, а також керівників філій, представництв та інших підрозділів згідно з чинним законодавством України, вживає заходи заохочення працівників Виконавчої адміністрації і накладає на них стягнення.

5.5.10. Розподіляє обов’язки між працівниками Виконавчої адміністрації, визначає їх повноваження, затверджує функціональні обов’язки, видає накази і розпорядження з питань діяльності Виконавчої адміністрації.

5.5.11. Звітує Загальним зборам про роботу Виконавчої адміністрації.

6. Ревізійна комісія Асоціації

6.1. Здійснює контроль за адміністративно-господарською і фінансовою діяльністю Виконавчої адміністрації Асоціації, її філій, представництв та інших підрозділів. Ревізійна комісія складається з трьох осіб. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами Асоціації на 2 роки відкритим голосуванням. Члени Ревізійної комісії обирають голову комісії з числа її членів.

6.2. Ревізійна комісія один раз на рік звітує Загальним зборам про результати своєї діяльності.

6.3. Ревізійна комісія зобов’язана:

6.3.1. Здійснювати перевірку виконання Виконавчою адміністрацією рішень Загальних зборів та Правління;

6.3.2. Перевіряти річний баланс Асоціації та інші фінансово-бухгалтерські документи;

6.3.3. Повідомляти Загальні збори про всі встановлені під час проведення перевірок порушення.

6.4. Член Асоціації не може мати представників одночасно в Ревізійній комісії й органах управління Асоціацією.

6.5. Витрати членів Ревізійної комісії, що пов'язані з виконанням своїх обов'язків можуть компенсуватися Асоціацією в межах, передбачених кошторисом.

7. Майно та кошти Асоціації

7.1. Асоціація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

7.2. Майно Асоціації складається з основних фондів та обігових коштів, а також з інших активів створюваних або набутих Асоціацією, вартість яких відображається на її балансі.

7.3. Кошти Асоціації формуються із вступних, членських та цільових (майнових та немайнових) внесків членів Асоціації, а також пасивних доходів.

7.4. Внески членів Асоціації можуть здійснюватися у формі грошей, цінних паперів, інших майнових та немайнових прав. Вартість майна, що вноситься, оцінюються за узгодженням між членом Асоціації та Загальними зборами Асоціації у гривнях. Асоціація отримує виключне право на розпорядження та використання майна, що передане в якості внеску.

7.5. Розмір вступних і членських внесків визначаються Загальними зборами Асоціації. Порядок і форма внесення внесків встановлюються Правлінням Асоціації.

7.6. Майно та грошові кошти Асоціації можуть створюватись, а також набуватися на підставах, що не заборонені законодавством України, у тому числі у формі передачі на баланс Асоціації з балансу її членів у рахунок вступних, членських і цільових внесків.

7.7. Члени Асоціації можуть добровільно, з метою підтримки діяльності Асоціації вносити додатково разові членські внески.

7.8. Право власності Асоціації реалізується Загальними зборами Асоціації, у порядку передбаченому законодавством України та цим Статутом.

7.9. Збитки, завдані Асоціації в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Асоціації за рішенням суду або господарського чи адміністративного судів.

8. Облік і звітність Асоціації

8.1. Асоціація здійснює оперативний, бухгалтерський, податковий і статистичний облік та звітність відповідно до порядку, що встановлений законодавством України.

8.2. Фінансовий рік Асоціації встановлюється з 1 січня по 31 грудня календарного року включно.

8.3. Річний звіт фінансово-господарської діяльності Асоціації підлягає обговоренню на засіданні Правління і затвердженню Загальними зборами Асоціації.

8.4. Асоціація надає необхідні звітні матеріали до органів державної податкової служби України та інших органів державної влади, що здійснюють функції контролю за суб’єктами господарської діяльності.

9. Припинення діяльності Асоціації

9.1. Діяльність Асоціації припиняється шляхом її реорганізації або ліквідації.

9.2. Асоціація може бути ліквідована за рішенням Загальних зборів Асоціації або суду.

9.3. У разі ліквідації Асоціації:

9.3.1. Про ліквідацію Асоціації повідомляється у пресі і письмово сповіщається кожний член Асоціації;

9.3.2. Загальні збори призначають ліквідаційну комісію, яка складає ліквідаційний баланс, завершує виконання зобов’язань за раніше укладеними угодами і укладає нові угоди в межах своєї компетенції, виявляє кредиторів і дебіторів Асоціації, розподіляє майно, що залишилось. Ліквідаційна комісія діє, користується правами, несе обов’язки і відповідальність відповідно до законодавства України;

9.3.3. Майно та інші активи Асоціації, що залишилося після сплати податків у бюджет, розрахунків з кредиторами і працівниками, передаються іншій неприбутковій організацій відповідного виду або зараховуються до доходу державного бюджету.

9.3.4. Асоціація припиняє свою діяльність із дня виключення її з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

9.4. Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням Загальних зборів Асоціації. У разі реорганізації Асоціації її права і обов’язки переходять до правонаступника.

10. Реквізити засновників та підписи представників засновників Асоціації

10.1. Товариство з обмеженою відповідальністю “ІНКОМТЕХ”, місцезнаходження: 08112, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Дмитрівка, вул. Садова, 2, ідентифікаційний код 32791919, зареєстроване Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області 16.01.2004 року, за № 1 339 120 0000 000968, в особі директора Башлакова Сергія Вячеславовича, що діє на підставі Статуту.

10.2. Товариство з обмеженою відповідальністю “ЛИТЕР ПЛЮС”, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Горького, 102, літ А, ідентифікаційний код 32374215, дата проведення державної реєстрації 26.02.2003 р., номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 068 120 0000 015054, в особі директора Алєксандрова Андрія Борисовича, що діє на підставі Статуту.


У форматі MS WORD: Statute.doc

Див. також:

Статут АПІТУ в редакції 2011
Статут АПІТУ в редакції 2007
Статут ГО «Асоціація ІТ-дистриб'юторів»