Положення про комітети АПІТУ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Правлінням АПІТУ
Протокол № 24 від 11.08.2011
зі змінами, згідно з Протоколом № 44 від 11.06.2015

 

Положення про комітети АПІТУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комітет Асоціації підприємств інформаційних технологій України (надалі – “Комітет”) є робочим органом Асоціації підприємств інформаційних технологій України (надалі – “АПІТУ”), який діє на громадських засадах.

1.2. Комітет створюється за рішенням Загальних зборів або Правління АПІТУ.

1.3. Комітет взаємодіє з іншими комітетами АПІТУ з профілюючих питань.

2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕГЛАМЕНТИ

2.1. Мета / цілі та основні напрямки діяльності Комітету, а також його Регламент визначаються Комітетом та затверджуються Правлінням АПІТУ. Мета /цілі та основні напрямки діяльності кожного Комітету і його Регламент є додатками до даного положення.

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КОМІТЕТУ 

3.1. Персональний склад Комітету формується з представників підприємств – АПІТУ,  інших підприємств, установ та організацій, які компетентні у сфері діяльності Комітету і відповідають вимогам положень Регламенту Комітету, та які згодні працювати в напрямках діяльності Комітету. Чисельний склад комітетів становить не менше 5 осіб.

3.2. Від одного підприємства до складу Комітету може входити не більше одного представника з правом голосу. Склад Комітету затверджується Правлінням АПІТУ.

3.3. Членство в Комітеті припиняється в наступних випадках:

 • з ініціативи самого члена Комітету;
 • в разі відсутності члена Комітету на трьох засіданнях Комітету поспіль;
 • відповідно до положень Регламенту Комітету.

3.4. Голова Комітету обирається членами Комітету з числа членів Комітету, які є представниками компаній - членів АПІТУ та затверджується Правлінням АПІТУ. Одна особа не може бути Головою двох чи більше комітетів АПІТУ.

3.5. Голова Комітету, член Комітету не мають право представляти АПІТУ в стосунках з будь-якими третіми сторонами, в тому числі підписувати документи чи робити заяви від імені АПІТУ, крім випадків, якщо таке право їм надане Статутом АПІТУ або рішенням Правління АПІТУ.

3.6. Обрання нового голови Комітету проводиться

 • при створенні Комітету;
 • за письмовою вимогою більше 50 (п’ятидесяти) відсотків членів Комітету;
 • з ініціативи Правління АПІТУ.
 • при незатвердженні Правлінням АПІТУ кандидата, обраного членами Комітету

3.7. Голова Комітету:

  складає, узгоджує з членами Комітету та подає на затвердження Правлінню АПІТУ план роботи Комітету;

 • не рідше одного разу на три місяці скликає засідання Комітету та забезпечує підготовку матеріалів до засідання;
 •  головує на засіданнях Комітету;
 • доповідає Правлінню АПІТУ рішення та пропозиції Комітету;
 • звітує перед Правлінням АПІТУ про роботу Комітету та один раз на рік (перед Загальними зборами АПІТУ) складає письмовий звіт про його роботу.

3.8. Діловодство Комітету здійснює Секретар, якого призначає Голова з числа членів Комітету. У разі відсутності Секретаря діловодство здійснює Голова Комітету.

3.9. Архів Комітету (протоколи, листування, звіти та інші документи, які стосуються діяльності Комітету) зберігається в офісі АПІТУ.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ КОМІТЕТУ 

4.1. У своїй діяльності Комітет керується чинним законодавством, Статутом АПІТУ, цим Положенням та Регламентом роботи Комітету, іншими внутрішніми документами АПІТУ.

4.2. Комітет розглядає питання:

 •  відповідно до затвердженого плану роботи;
 •  з ініціативи Правління АПІТУ або членів Комітету;
 •  викладені в заявах, які поступили від членів АПІТУ.

4.3. Засідання Комітету з обговорення питань та прийняття рішень проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу у три місяці. Для вирішення питань, що обговорюються на засіданні, можуть бути запрошені експерти, які приймають участь в засіданнях Комітету з правом дорадчого голосу.

4.4. Місце та час проведення чергового засідання Комітету визначається за спільною згодою членів Комітету. Інформація про засідання Комітету та порядок денний доводиться до членів Комітету не пізніше, ніж за три дні до дати засідання.

4.5. Засідання Комітету вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше п’яти членів Комітету.

4.6. Протокол засідання Комітету підписується Головою Комітету та Секретарем.

4.7. Голова Комітету за згодою Правління АПІТУ має право призначати заступника з членів Комітету та  делегувати йому частину своїх функцій.

5. РІШЕННЯ КОМІТЕТУ

5.1. Процедура прийняття рішень Комітету має очну та заочну форму.

5.2. Очна форма передбачає особисту участь члена Комітету у голосуванні під час засідання Комітету. У такому разі рішення з питань, що виносяться на розгляд Комітету, приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від присутніх на засіданні.

5.3. Заочне прийняття рішень реалізується методом опитування шляхом використання Інтернет-технологій (розсилка).

5.4. Метод використання Інтернет-технологій передбачає голосування шляхом відправлення повідомлення у відповідь на сформульоване рішення, в якому повинна міститися одна з наступних формулювань: «За» або «Підтримую», «Проти» або «Не підтримую», «Утримуюсь». Член Комітету може мотивувати своє рішення.

5.5. Заочне прийняття рішень передбачає наступний порядок: Член Комітету, який ініціював питання пропонує проект рішення. Цей проект рішення виноситься на голосування головою Комітету або генеральним директором АПІТУ та підлягає обов'язковій публікації в розсилці Комітету.

5.6. Після збору голосів голова Комітету або генеральний директор АПІТУ публікує результати заочного голосування в розсилці Комітету. Якщо протягом 3-х робочих днів жоден з членів Комітету, які проголосували з цього питання, не опротестує свій голос, рішення вважається прийнятим. Таке рішення оформляється у вигляді окремого протоколу, в якому вказується формулювання рішення, кількість голосів «за», «проти» і «утримуюсь», і кількість осіб, що не голосували, та розміщується в 3-х денний термін на сайті АПІТУ.

5.7. У разі якщо проводитиметься опитування, рішення Комітету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало у письмовій формі більше 50% членів Комітету у строк, який не перевищує 5 (п’ять) календарних днів з дати розсилки.

5.8. У разі рівної кількості голосів „за” і „проти” , голос Голови Комітету має вирішальне значення.

5.9. Члени Комітету, які не згодні з рішенням, мають право скласти особливу думку, яка приєднується до рішення.

5.10. Усі рішення Комітету повинні бути оформлені у письмовому вигляді та підписані Головою та Секретарем Комітету.

5.11. Інформація про результати засідання Комітету у вигляді протоколу направляється Правлінню АПІТУ для затвердження прийнятих рішень, а також Виконавчій адміністрації АПІТУ для публікації Протоколу на сайті АПІТУ.

Додаток 1 до Положення про комітети АПІТУ - "Мета та основні напрямки діяльності Комітету АПІТУ з програмного забезпечення"

Додаток 2 до Положення про Комітети АПІТУ - "Основні цілі та напрямки діяльності Комітету АПІТУ з освіти"

Додаток 3 до Положення про комітети АПІТУ - «Цілі і напрямки роботи Комітету імпортерів АПІТУ»

Додаток 4 до Положення про комітети АПІТУ - «Регламент Комітету імпортерів АПІТУ»

Додаток 5 до Положення про комітети АПІТУ - «Місія та цілі Комітету АПІТУ з роздрібної торгівлі та е-комерції»