Про делегування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України окремих повноважень об'єднанню страховиків

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

21.08.2008 N 1000

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2008 р. N 1063/15754

Про затвердження Положення про делегування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України окремих повноважень об'єднанню страховиків


Відповідно до статті 16 Закону України "Про фінансові послуги  та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ),  статті 13 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ), Положення  про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг  України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003  N 292 ( 292/2003 ), та нормативно-правових актів Державної комісії  з регулювання ринків фінансових послуг України, а також з метою  вдосконалення державного регулювання діяльності з надання  страхових послуг Державна комісія з регулювання ринків фінансових  послуг України П О С Т А Н О В И Л А:

1. Затвердити Положення про делегування Державною комісією з  регулювання ринків фінансових послуг України окремих повноважень  об'єднанню страховиків, що додається.

2. Департаменту страхового нагляду разом з юридичним  департаментом забезпечити подання цього розпорядження до  Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи  керівника забезпечити опублікування цього розпорядження після його  державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

В.о. Голови Комісії

А.Литвин

Протокол засідання Комісії
від 21.08.2008 N 428

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
21.08.2008 N 1000

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 жовтня 2008 р.
за N 1063/15754

ПОЛОЖЕННЯ

про делегування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України окремих повноважень об'єднанню страховиків


Це Положення розроблене відповідно до статті 16 Закону  України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків  фінансових послуг" ( 2664-14 ), статті 13 Закону України "Про  страхування" ( 85/96-ВР ), Положення про Державну комісію з  регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом  Президента України від 04.04.2003 N 292 ( 292/2003 ), та інших  нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків  фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг).

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає умови та порядок делегування  Держфінпослуг об'єднанню страховиків (далі - Об'єднання)  повноважень щодо розроблення і впровадження правил поведінки на  ринку страхових послуг та сертифікації фахівців ринку страхових  послуг.

2. У цьому Положенні наведені нижче поняття вживаються в  такому значенні:

делеговані повноваження - функції, права й обов'язки, яких  набуває Об'єднання унаслідок передання йому Держфінпослуг за  власним рішенням повноважень щодо розроблення і впровадження  правил поведінки на ринку страхових послуг та сертифікації  фахівців ринку страхових послуг;

заявник - Об'єднання, яке подає відповідні документи до  Держфінпослуг для передання (делегування) йому окремих  повноважень;

представник заявника - особа, яка має право вчиняти правочин  від імені заявника відповідно до Цивільного кодексу України  ( 435-15 );

саморегулівна організація страховиків (далі - саморегулівна  організація) - Об'єднання, якому за рішенням Держфінпослуг  делеговано окремі повноваження та інформація про яке внесена до  реєстру саморегулівних організацій фінансових установ.

Інші поняття застосовуються в цьому Положенні відповідно до  Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання  ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) та "Про страхування"  ( 85/96-ВР ).

II. Загальні умови делегування

Об'єднанню окремих повноважень

1. Статут Об'єднання із змінами до нього повинен відповідати  вимогам законодавства, в тому числі про захист економічної  конкуренції, та містити положення про можливість набуття  Об'єднанням статусу саморегулівної організації.

2. Об'єднання, якому делегуються повноваження, повинно мати  належним чином затверджені такі внутрішні положення:

положення про діяльність Об'єднання;

положення про документообіг.

3. Положення про діяльність Об'єднання повинне містити:

порядок та умови набуття та припинення членства в Об'єднанні,  що не містять жодних обмежень або перешкод для вступу або виходу з  членства Об'єднання, зокрема строк розгляду заяв страховиків про  членство в Об'єднанні та перелік документів, які додаються до  заяви про членство в Об'єднанні;

права та обов'язки членів Об'єднання;

порядок визначення розміру та сплати членських внесків;

підстави та порядок виходу (виключення) з членів Об'єднання;

порядок обрання (призначення) та відкликання (звільнення) й  заміщення членів органів управління та контролюючих органів  Об'єднання;

вимоги до освіти, досвіду роботи та ділової репутації членів  виконавчих та контролюючих органів Об'єднання;

порядок розгляду скарг членів Об'єднання на дії його  виконавчих та контролюючих органів у зв'язку з реалізацією  делегованих повноважень;

порядок оприлюднення інформації про діяльність Об'єднання, у  тому числі порядок інформування щодо рішень, прийнятих виконавчими  та контролюючими органами в частині здійснення делегованих  повноважень;

порядок моніторингу з боку Об'єднання за дотриманням його  членами вимог законодавства про фінансові послуги;

права та обов'язки членів Об'єднання в частині реалізації  Об'єднанням окремих повноважень, делегованих Держфінпослуг;

порядок реалізації Об'єднанням окремих делегованих  Держфінпослуг повноважень.

4. Положення про документообіг повинне містити:

порядок обігу, обліку, зберігання і використання в Об'єднанні  документів та іншої інформації в паперовому та електронному  вигляді;

перелік інформації з обмеженим доступом та спеціальні вимоги  щодо обігу, обліку, зберігання і використання в Об'єднанні  документів, які містять інформацію з обмеженим доступом.

5. Внутрішні положення Об'єднання повинні відповідати вимогам  законодавства України, зокрема Закону України "Про захист  економічної конкуренції" ( 2210-14 ), а також статуту Об'єднання.  Об'єднання під час здійснення делегованих повноважень повинно  дотримуватись своїх внутрішніх положень.

Внутрішні положення Об'єднання у частині здійснення  делегованих повноважень підлягають погодженню з Держфінпослуг.

6. Внутрішні положення Об'єднання затверджуються в порядку,  визначеному його статутом. Зміни до внутрішніх положень Об'єднання  затверджуються в порядку, передбаченому для прийняття таких  положень.

Внутрішні положення мають встановлювати такі вимоги до  організаційної структури Об'єднання:

керівник та заступники керівника виконавчого органу,  юридичної служби Об'єднання не можуть перебувати у трудових  відносинах зі страховиками - членами (учасниками) Об'єднання;

керівник, заступники керівника виконавчого органу повинні  мати вищу освіту та стаж роботи у сфері фінансових послуг не менше  двох років;

має бути встановлена персональна відповідальність посадових  осіб виконавчого органу за технічне та інформаційне забезпечення  якісної реалізації делегованих повноважень.

7. Об'єднання повинно мати власне або орендоване на строк не  менше одного року приміщення, що належним чином охороняється.

8. Отримані Об'єднанням доходи повинні бути достатніми для  покриття витрат, пов'язаних зі здійсненням делегованих  Держфінпослуг повноважень.

9. Об'єднання повинно здійснювати свою діяльність не менше  трьох років.

Учасниками Об'єднання повинні бути більше 50% страховиків.

10. Об'єднання повинно відповідати умовам делегування окремих  повноважень, установлених рішенням Держфінпослуг, прийнятим  відповідно до пункту 1 розділу III цього Положення.

11. Дотримання Об'єднанням визначених у цьому розділі умов є  обов'язковим як на момент прийняття Держфінпослуг рішення про  делегування йому окремих повноважень, так і протягом усього  періоду дії такого рішення.

III. Порядок прийняття Держфінпослуг рішення про делегування Об'єднанню окремих повноважень

1. Держфінпослуг як колегіальний орган приймає рішення про  повноваження, що можуть бути делеговані Об'єднанню, та встановлює  умови делегування окремих повноважень.

2. Рішення про повноваження, що можуть бути делеговані  Об'єднанню, та умови делегування окремих повноважень доводяться до  відома учасників ринку фінансових послуг через офіційний веб-сайт  Держфінпослуг та друковані засоби масової інформації.

3. Відповідно до рішення Держфінпослуг про повноваження, що  можуть бути делеговані Об'єднанню, та умов делегування окремих  повноважень Об'єднанню в разі затвердження вищим органом рішення  про прийняття на себе цих повноважень та з метою отримання таких  повноважень Об'єднання подає до Держфінпослуг такі документи:

заяву про делегування повноважень Об'єднанню (додаток);

копію свідоцтва про державну реєстрацію Об'єднання як  юридичної особи, засвідчену в установленому законодавством  порядку;

копії установчих документів, засвідчені в установленому  законодавством порядку;

засвідчену підписом керівника та печаткою Об'єднання копію  рішення вищого керівного органу Об'єднання про прийняття на себе  окремих повноважень, що делегуються Держфінпослуг;

оригінали внутрішніх положень Об'єднання, визначених у пункті  2 розділу II цього Положення;

інформацію про членів Об'єднання (найменування та  ідентифікаційний код за ЄДРПОУ кожного страховика);

копію свідоцтва про право власності на приміщення або  договору оренди приміщення строком не менше одного року,  засвідчену у встановленому законодавством порядку;

інформацію про склад виконавчих та контролюючих органів  Об'єднання із зазначенням щодо кожної особи таких даних: прізвища,  імені та по батькові, займаної посади, основного місця роботи,  освіти, стажу роботи, засобів зв'язку (телефону, факсу,  електронної пошти);

довідку про можливість оприлюднення інформації про діяльність  Об'єднання, у тому числі щодо рішень, прийнятих органами  управління та контролю в частині реалізації делегованих  Держфінпослуг повноважень.

Відповідно до умов делегування окремих повноважень,  визначених відповідно до пункту 1 цього розділу, до Держфінпослуг  надаються додаткові документи, перелік яких визначено зазначеним  рішенням.

4. Заявник несе відповідальність за достовірність інформації,  поданої до Держфінпослуг.

5. Документи, зазначені в пункті 3 цього розділу, подаються  представником заявника, який пред'являє паспорт або інший  документ, що засвідчує особу, та документ, що засвідчує  повноваження представника, оформлений згідно з вимогами Цивільного  кодексу України ( 435-15 ).

6. Подані заявником документи приймаються за описом. Опис  складається у двох примірниках, один з яких повертається  представнику заявника з відміткою про дату надходження документів.

7. За наслідками розгляду поданих документів Держфінпослуг  приймає рішення:

про делегування окремих повноважень;

про відмову в делегуванні окремих повноважень.

8. Рішення приймається в строк не пізніше 30 календарних днів  з дати надходження до Держфінпослуг документів, передбачених  пунктом 3 цього розділу.

9. Підставою для відмови в делегуванні окремих повноважень  Об'єднанню є:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

недостовірність інформації у документах, поданих заявником;

подання неповного пакета документів;

невідповідність Об'єднання умовам делегування окремих  повноважень, установленим розділом II цього Положення.

10. Повідомлення про прийняте Держфінпослуг рішення  надсилається Об'єднанню в письмовій формі протягом п'яти робочих  днів з дати прийняття рішення. У повідомленні про відмову в  передачі окремих повноважень зазначаються підстави такої відмови.

11. Об'єднання, якому було відмовлено в передачі повноважень,  має право оскаржити прийняте рішення відповідно до законодавства.

12. Держфінпослуг має право припиняти або відкликати частину  або всі повноваження, що були делеговані саморегулівній  організації, у разі невідповідності саморегулівної організації  умовам, установленим Держфінпослуг для делегування окремих  повноважень, невиконання саморегулівною організацією обов'язків,  установлених цим Положенням, порушення або недотримання  саморегулівною організацією вимог законодавства, статуту та вимог  внутрішніх положень, які регламентують її діяльність у частині  делегованих їй повноважень.

IV. Повноваження та обов'язки саморегулівної організації щодо виконання делегованих повноважень

1. Держфінпослуг може делегувати Об'єднанню такі  повноваження:

розроблення і впровадження правил поведінки на ринку  страхових послуг;

сертифікація фахівців ринку страхових послуг.

2. Саморегулівна організація зобов'язана:

подавати до Держфінпослуг копії змін до установчих  документів, які зареєстровані в установленому порядку, протягом  15 робочих днів після реєстрації таких змін;

подавати до Держфінпослуг зміни до внутрішніх положень  саморегулівної організації не пізніше 10 робочих днів з дати  виникнення цих змін;

надавати Держфінпослуг інформацію про зміни в складі  виконавчих і контролюючих органів не пізніше 10 робочих днів з  дати виникнення цих змін;

протягом 5 робочих днів інформувати про зміну свого  місцезнаходження, поштових реквізитів, номерів телефонів;

на письмовий запит Держфінпослуг надавати інформацію про свою  діяльність у зв'язку зі здійсненням делегованих повноважень;

протягом 5 робочих днів надавати Держфінпослуг протоколи та  відповідні документи щодо прийнятих органами управління  саморегулівної організації рішень, пов'язаних із здійсненням  делегованих Держфінпослуг повноважень;

подавати до Держфінпослуг документи, що встановлюють правила  поведінки при здійсненні страхової діяльності;

надавати Держфінпослуг інформацію про дати проведення та  порядок денний чергових та позачергових загальних зборів  саморегулівної організації, засідань її органів управління, а  також будь-яких інших заходів, які стосуються здійснення  саморегулівною організацією делегованих Держфінпослуг повноважень.  Зазначена інформація повинна надаватися Держфінпослуг не пізніше  5 робочих днів до дати проведення цих заходів. Уповноважені  Держфінпослуг особи в разі розгляду на засіданнях органів  управління саморегулівної організації питань, що стосуються  здійснення саморегулівною організацією делегованих Держфінпослуг  повноважень, мають право брати участь у таких засіданнях з правом  дорадчого голосу та вносити від імені Держфінпослуг обов'язкові  для розгляду зазначеними органами питання;

забезпечувати оперативне та повне висвітлення прийнятих  виконавчими і контролюючими органами саморегулівної організації  рішень у частині здійснення делегованих Держфінпослуг повноважень  шляхом оприлюднення таких рішень на її Інтернет-сайті (якщо  інформація про такі рішення не є конфіденційною) протягом  5 робочих днів з дати їх прийняття;

надавати до Держфінпослуг у триденний строк інформацію щодо  прийняття вищим органом саморегулівної організації рішення про  припинення саморегулівної організації.

3. Саморегулівна організація щороку до 25-го лютого в  письмовій формі зобов'язана подавати Держфінпослуг:

затверджений вищим органом саморегулівної організації річний  звіт про її діяльність, фінансову звітність саморегулівної  організації за останній звітний період та повний список членів  цього Об'єднання на звітну дату. Зазначена інформація повинна  оприлюднюватися на Інтернет-сайті саморегулівної організації;

затверджений відповідним органом управління саморегулівної  організації бюджет (фінансовий план) на наступний звітний період  із зазначенням кошторису витрат для виконання делегованих  повноважень.

4. Саморегулівна організація щокварталу до 15-го числа  місяця, наступного за звітним кварталом, зобов'язана подавати в  письмовій та електронній формах до Держфінпослуг:

звіт про діяльність у частині здійснення делегованих  повноважень;

перелік членів саморегулівної організації, складений на  останню дату звітного кварталу;

інформацію про виявлені протягом звітного кварталу порушення  членами саморегулівної організації правил поведінки при здійсненні  страхової діяльності, їх суть та прийняте відповідними органами  саморегулівної організації рішення за результатами розгляду таких  справ;

інформацію та документи, визначені умовами делегування  окремих повноважень, прийнятих відповідно до пункту 1 розділу III  цього Положення.

V. Повноваження Держфінпослуг щодо здійснення регулювання та контролю за діяльністю саморегулівної організації

1. Контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснюється  Держфінпослуг відповідно до законодавства.

2. Держфінпослуг у межах своєї компетенції, зокрема:

призначає представника для участі в загальних зборах  саморегулівної організації з правом дорадчого голосу;

у зв'язку із здійсненням моніторингу реалізації делегованих  повноважень звертається з письмовим запитом до саморегулівної  організації щодо надання інформації про її поточну діяльність;

проводить на підставах, передбачених законодавством,  перевірки фактів порушення саморегулівною організацією  законодавства;

розглядає скарги страховиків про відмову в прийнятті до  саморегулівної організації;

розглядає скарги членів саморегулівної організації щодо  порушення їхніх прав з боку саморегулівної організації.

Заступник Голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

С.Михайленко

 

Додаток
до Положення про делегування
Державною комісією
з регулювання ринків
фінансових послуг України
окремих повноважень
об'єднанню страховиків

Державна комісія
з регулювання ринків
фінансових послуг України

"___"_________ 20__ року N _____
  (дата написання заяви)
 

                              ЗАЯВА
               про делегування окремих повноважень
                      об'єднанню страховиків
 

     Заявник
     ____________________________________________________________,
                           (повне найменування)

     місцезнаходження ___________________________________________,
     телефон _________________, факс _____________,
     ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____________________________,
     банківські реквізити:
     найменування банку __________________________________________
     ____________________________________________________________,
     місцезнаходження банку
     ____________________________________________________________,
     МФО, поточний рахунок
     ____________________________________________________________,
     просить делегувати повноваження
     _____________________________________________________________
     Два примірники опису (переліку) документів додаються.
     Додаток на ____ арк.

 Керівник _____________ (прізвище, ініціали)
            (підпис)

  М.П.