Спільний лист ІнАУ, УСПП та АПІТУ № 35 від 13.02.2014 р. Голові НБУ щодо постанови Національного банку України від 06.02.2014 № 49 «Про затвердження заходів щодо діяльності банків та проведення валютних операцій»

Голові Національного банку України
Соркіну І.В.

№ 35 від 13.02.2014

Щодо постанови Національного банку
України від 06.02.2014 № 49 «Про
затвердження заходів щодо діяльності банків
та проведення валютних операцій»

Шановний Ігоре В’ячеславовичу!

Представники Інтернет Асоціації України (ІнАУ), Комісії з питань науки і ІТ Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) та Асоціації підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ), які об'єднують значну частину підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчують Вам свою повагу та звертається з наступним.

У відповідності до статті 99 Конституції України забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією Національного банку України. Виконуючі цю функцію, 06 лютого 2014 року Національний банк України постановою № 49 затвердив заходи щодо діяльності банків та проведення валютних операцій (Далі – Постанова НБУ №49), якою з 7 лютого ввів наступні обмеження:

 1. платіжні доручення клієнтів (юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців) у будь-якій валюті виконуються в межах суми на початок дня (тобто без обліку сум, отриманих на рахунок протягом дня);
 2. покупка на міжбанку іноземної валюти для дострокового погашення кредитів від нерезидентів заборонена;
 3. покупка на міжбанку іноземної валюти для здійснення платежів за доручення фізичної особи обмежена сумою, еквівалентною 50 тис. грн.;
 4. гривня для покупки іноземної валюти для фізичних осіб-підприємців і юридичних осіб зараховується на особливий рахунок і списуються з нього не раніше, чим на шостий  день.

На нашу думку, вказана Постанова не відповідає задекларованій меті - забезпечити стабільність грошової одиниці України, захистити інтереси вкладників та інших кредиторів банків, сприяти стабільністі банківської системи України, забезпечити розрахунки, у тому числі в зовнішньоекономічній діяльності та пов’язаних з нею операцій, та суперечить законодавству України з огляду на наступне.

 

1. Введенням в дію вищенаведеної Постанови Нацбанком порушені Конституція, Закони та нормативно правові акти України, зокрема, в частині порушення процедури прийняття та доведення до громадськості Постанови НБУ №49:

 • Стаття 56 ч. 5 Закону України  «Про Національний банк України», згідно з якою нормативно-правові акти Нацбанку підлягають обов'язковій реєстрації в Міністерстві юстиції України й набувають чинності відповідно до законодавства України, - в частині нереєстрації Постанови НБУ № 49 в Міністерстві юстиції України.
 • Стаття 6 Конституції, відповідно до якої органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України, - в частині здійснення Нацбанком своїх повноважень під час прийняття Постанови НБУ №49 в порушення вимог законів та Конституції.
 • Стаття 57 Конституції, відповідно до якої кожному гарантується право знати свої права і обов'язки. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними. Тобто, недоведенням до відома населення Постанови НБУ №49 у порядку, встановленому законом, Нацбанк змушує комерційні банки виконувати нечинний нормативно-правовий акт.
 • Указ Президента України від 03.10.1992 № 493/92  «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств і інших органів виконавчої влади», відповідно до якого нормативно-правові акти, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами господарського управління та контролю і які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації, та набувають чинності через 10 днів після їх реєстрації, якщо в них не встановлено пізнішого строку надання їм чинності, - в частині відмови від реєстрації в Міністерстві юстиції України Постанови НБУ № 49.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 №731, відповідно до якої Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади направляють для виконання нормативно-правові акти лише після їх державної реєстрації та офіційного опублікування, - в частині введення в дію Постанови НБУ №49 без державної реєстрації в Міністерстві юстиції України та офіційного опублікування.
 • Стаття 21 Конституції України, відповідно до якої права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними - в частині  порушення прав людини на обізнаність своїх прав та обов'язків.

 

2. Введенням в дію Постанови НБУ №49 порушені Конституція, Закони та нормативно правові акти України, зокрема, в частині посягання на права власності та свободу підприємницької діяльності :

 • Стаття 41 Конституції України, відповідно до якої кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, - в частині заборони здійснення інвестицій за кордон.
 • Стаття 64 Конституції України, відповідно до якої права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України, - в частині встановлення Постановою НБУ № 49 обмежень прав людини.
 • Стаття 319 Цивільного кодексу України, відповідно до якої власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд та має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. Держава не втручається у здійснення власником права власності - в частині заборони покупки валюти для дострокового погашення кредитів, отриманих від нерезидентів та обмеження права володіння й користування власними коштами протягом шести днів.
 • Стаття 320 Цивільного кодексу України, відповідно до якої власник має право використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, встановлених законом, - в частині заборони покупки валюти для дострокового погашення кредитів, отриманих від нерезидентів та обмеження права володіння й користування власними коштами протягом шести днів.
 • Стаття 38 Господарського кодексу України, відповідно до якої органи державної влади, органи місцевого самоврядування не мають права втручатися в оперативну діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, крім випадків, передбачених законом, - в частині  заборони  дострокового погашення  кредитів від нерезидентів та можливості здійснення покупки валюти тільки на сьомий день після зарахування гривні для покупки валюти, встановлених Постановою № 49.
 • Статті 4, 5 Закону України  «Про інвестиційну діяльність», відповідно до яких суб'єктами (інвесторами і учасниками) інвестиційної діяльності можуть бути громадяни і юридичні особи України, а об'єктами інвестиційної діяльності можуть бути будь-яке майно, в тому числі цільові грошові вклади, - в частині заборони здійснення інвестицій за кордон.

 

3. Постанова НБУ №49 є неоднозначною для розуміння, а також не узгоджується з чинним Законом України «Про платіжні системи й переказ коштів в Україні».

Відповідно до п.5 Постанови НБУ №49, уповноважені банки для здійснення купівлі іноземної валюти за дорученням юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зобов’язані попередньо зараховувати кошти в гривнях на окремий рахунок. Із цього рахунку кошти можуть бути перераховані для купівлі іноземної валюти не раніше шостого операційного дня після дня зарахування коштів на цей рахунок .

Відсутність чітко визначеного кінцевого строку затримки дає можливість банкам без загрози подальшої відповідальності не вчиняти перерахунок коштів тривалий часта, та може коливатись від днів до місяців.

Крім того, визначення «кошти можуть бути перераховані» фактично не встановлює обов’язок здійснювати відповідні валютні операції, а лише надає банкам таке право. Рекомендаційний характер вказаної норми може бути передумовою для небодросовісної діяльність банківських установ, створить передумови для росту спекулятивних операцій на валютному ринку та розгойдування курсу гривні, що тягне за собою різку дестабілізацію курсу національної валюти.

В той же час, вказані норми Постанови НБУ №49 порушують вимоги ст.8 Закону України «Про платіжні системи й переказ коштів в Україні» відповідно до якої Банк зобов'язаний виконати доручення клієнта, що міститься в розрахунковому документі, який надійшов протягом операційного часу банку, в день його надходження. - в частині  заборони  юридичним особам вільно розпоряджатися протягом дня своїми коштами.

 

4. Практична реалізація Постанови НБУ №49 матиме наслідком порушення обов’язку неухильно виконувати всі договори і зобов'язання України в галузі міжнародних економічних відносин, а також безпеки держави в цілому.

Всупереч Закону України «Про Банки та банківську діяльність», відповідно до якого банківська діяльність повинна бути спрямована на захист законних інтересів вкладників і клієнтів банків, створення сприятливих умов для розвитку економіки України та підтримки вітчизняного товаровиробника, запроваджувані Нацбанком заходи фактично знищать національну галузь телекомунікацій та створять загрозу для національної безпеки країни.

Слід зазначити, що Інтернет – це всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартам (ст.1 Закону України «Про телекомунікації»).

В галузі телекомунікацій існує система розрахунків за доступ до всесвітньої мережі Інтернет, зокрема, інтернет-конект, міжнародний трафік, оператори телекомунікацій справляють відповідну плату за доступ до зарубіжних сегментів мережі Інтернет, які в тому числі, забезпечують доступ до корневих серверів.

Підтримка активних точок концентрації міжнародного трафіка можлива виключно за умови регулярних валютних платежів.

Запровадження обмежень щодо розрахунків в іноземній валюті для юридичних осіб спричинить неналежне виконання вітчизняними операторами телекомунікацій взяти на себе зобов’язань по міжнародним контрактам. Наслідком затримки платоспроможності українських операторів стане запровадження щодо них фінансових санкцій, а також подальше відключення кореневих роут-серверів.

Відповідно до ст.2 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» суб'єкти господарської діяльності керуються принципом суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, що полягає у обов'язку України неухильно виконувати всі договори і зобов'язання України в галузі міжнародних економічних відносин. Постанова НБУ №49 натомість протизаконно втручається в зовнішньоекономічну діяльність, що сприяє несвоєчасному виконанню зобов'язань перед нерезидентами.

Відсутність в країні необхідної якості Інтернету, вільного Інтернет-трафіку створить загрозу для всієї банківської системи, податкової звітності, а також безпеки країни в цілому.

 

5. Постанова НБУ №49 порушує права споживачів телекомунікаційних послуг.

Крім того, обладнання для потреб телекомунікаційної галузі та комплектуючі до нього практично не представлені національними виробниками, тому існує потреба закуповувати їх за кордоном. Розрахунки за міжнародними договорами здійснюються в іноземній валюті. Постанова НБУ №49 ускладнює вчасне обслуговування та надання якісних телекомунікаційних послуг, підвищує їх собівартість, наслідком чого буде неминуче зростання ціни на телекомунікаційні послуги для кінцевих абонентів.

Зазначені заходи Нацбанку ставлять під загрозу виконання доручення Президента України  від 21 березня 2012 року «Щодо запровадження новітніх технологій у сфері телекомунікацій, які відповідають міжнародним стандартам, забезпечення права вільного доступу громадян до мережі Інтернет», Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року №386-р., додадуть додаткові проблеми, що перешкоджають підвищенню якості життя громадян, вдосконаленню систем прийняття державних управлінських рішень.

На підставі вище викладеного можна дійти висновку, що Постанова НБУ № 49 не відповідає вимогам Закону України «Про Національний банк України», оскільки при виконанні своєї основної функції Національний банк має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі (ч.1 ст.6).

Пропонуємо Національному банку України невідкладно переглянути прийняте рішення та відмінити постанову Правління НБУ від 06 лютого 2014 року № 49, що дасть можливість сприяти роботі ІТ-бізнесу, усунути можливість появлення тіньового ринку, а також розробити нові механізми для максимальної лібералізації валютного ринку.

З повагою,

Голова Правління
Інтернет Асоціації України                                                       Т. Попова

Голова Комісії УСПП з питань науки і ІТ                               І. Пєтухов

Голова Правління Асоціації Підприємств
Інформаційних технологій України                              Е. Шнурко-Табакова