Реквізити видання

ВСІС - ВСЕСВІТНІЙ САМІТ З ПИТАНЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
(Женева 2003 — Туніс 2005)

ПІДСУМКОВІ ДОКУМЕНТИ
Коректор В. В. Богданенко
Комп’ютерне макетування В. В. Бельський

Видано за підтримки компанії
«Cisco Systems Україна»

Підписано до друку 07.11.2006 р. Формат 60 х 84/16.
Папір крейдований. Гарнітура Europe. Друк офсетний. Наклад 1000 прим.
Друкарня ТОВ «Фірма «ЕСЕ», Київ142, прт Вернадського, 34/1.

Державне підприємство «Державне видавничоінформаційне агентство «ЗВ’ЯЗОК»
03110, Київ110, вул. Солом’янська, 3.
(044) 2489187, 2489182

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 1544 від 28.10.2003 р.

© МСЕ, 2005
Міжнародний союз електрозв’язку
© Ю. Пероганич, 2006
(переклад, упорядкування, укладання Словника термінів)

Це видання містить підсумкові документи Всесвітнього саміту з питань інформаційного суспільства (ВСІС) у перекладі українською з англійської. Всі права застережено. Найменування та класифікації, що застосовані в цьому виданні, не містять в собі будьякої опінії з боку Міжнародного союзу електрозв’язку стосовно правового або іншого статусу будьякої території або будьякого схвалення чи прийняття будьякого кордону. Визначення «країни», що з’являються в цьому виданні, охоплює країни і території.