Польський закон про господарчі палати

Неофіційний переклад з польського оригіналу

Закон від 30 травня 1989 р. про господарчі палати

Стаття 1.

Суб'єкти, які ведуть господарчу діяльність, за винятком фізичних осіб, які ведуть таку діяльність для додаткового заробітку, можуть об'єднуватися в господарчі палати, які діють на підставі цього закону і статутів.

Стаття 2.

Господарча палата є організацією господарчого самоуправління, яка представляє господарчі інтереси об'єднаних у ній суб'єктів у сфері їх виробничої, торгової, будівельної діяльності, або діяльності у сфері послуг, особливо у відношенні з державними органами.

Стаття 3.

Господарчі палати формують і розповсюджують засади етики в господарчій діяльності, зокрема опрацьовують і вдосконалюють норми добросовісної поведінки в господарчому обороті.

Стаття 4.

1. Господарча палата має право виражати думку щодо проектів рішень, які відностяться до функціонування економіки, та може брати участь на засадах, визначених у спеціальних приписах, у підготовці проектів правових актів у цій сфері.

2. Господарча палата може виконувати оцінку впровадження і функціонування правових приписів, що стосуються веденння господарчої діяльності.

Стаття 5.

1. Господарча палата самостійно визначає у статуті завдання в межах, визначених у статтях 2-4.

2. Господарча палата може, зокрема:

1) сприяти створенню умов розвитку господарчого життя та підтримувати господарчі ініціативи членів,
2) підтримувати, у співпраці з відповідними органами, розвиток професійної освіти, підтримувати професійне навчання в закладах праці та підвищення кваліфікації працівників,
3) делегувати своїх представників, на запрошення держаних органів, для участі в роботах дорадчих інституцій та інституцій, які висловлюють свою думку з питань виробничої, торгової, будівельної діяльності, або діяльності у сфері послуг,
4) організовувати і створювати умови для розв'язання спорів шляхом арбітражу і примирення та брати участь на окремо визначених засадах в судовому розгляді у зв'язку з господарчою діяльністю її членів,
5) висловлювати думку про існуючі звичаї, що стосуються господарчої діяльності,
6) надавати інформацію про функціонування підприємців та виражати думку про стан економічного розвитку у сфері діяльності палати.

2а. Господарча палата, утворена групами сільськогосподарських виробників і їх спілками та підприємців, що займаються переробною або торговою діяльністю у сфері продуктів, або групи продуктів у розумінні приписів про групи сільськогосподарських виробників і їх спілки, повинна діяти для пристосування виробництва, переробки і торгівлі до вимог ринку, зокрема щодо кількості і якості продуктів.

3. На пропозицію, або за згодою господарчої палати Рада Міністрів може, шляхом розпорядження, довірити цій палаті виконання деяких завдань, які визначені в приписах права за державними органами.

Стаття 6.

Відповідні державні органи надають господарчим палатам інформацію, необхідну для виконання їх статутних завдань.

Стаття 7.

1. Господарча палата може бути утворена, якщо таку ініціативу проявлять не менше 50 суб'єктів (далі - "засновники"), що ведуть господарчу діяльність на території діяльності утворюваної палати, що обіймає територію воєводства. У випадку, коли територіальний округ діяльності палати виходить за межі воєводства, чисельність засновників має становити не менше 100.

1a. Обеження, визначені в абз.1 не застосовується, якщо засновниками є виключно пенсійні товариства, які діють на підставі приписів про оргацізацію і діяльність пенсійних фондів.

1b. В разі утворення палати суб'єктами, зазначеними в статті 5 абзаці 2а, кількість засновників повинна становити відповідно 10 і 20.

2. З метою утворення господарчої палати, засновники ухвалюють статут палати, підтверджуючи його прийняття своїми підписами на ньому.

3. Статут палати повинен визначати, зокрема:

1) назву палати, місце розташування та територіальне охоплення діяльності палати,
2) основні завдання палати та споcіб і форми їх реалізації,
3) права і обов'язки члена палати,
4) спосіб набування і втрати членства в палаті,
5) органи палати і, з дотриманням абзацу 5, обсяг їх правомочності, процедуру їх вибору і термін каденції,
6) спосіб визначення розміру внесків і їх оплати та отримання інших фінансових засобів для утримання і діяльності палати,
7) засади внесення змін до статуту, розпуску палати і передачі її майна в разі ліквідації палати,
8) інші справи, що стосуються потреб практичної діяльності, та такі, що вимагають визначення в статуті на підставі даного закону та інших приписів права.

4. Статут палати не може обмежувати правомочності господарюючих суб'єктів до об'єднання в господарчій палаті.

5. Найвищим органом господарчої палати є загальні збори членів палати; члени палати, які не є фізичними особами, представляються на загальних зборах палати своїми представниками.

Стаття 8.

1. Господарчі палати підлягають обов'язку внесення до Всепольського судового реєстру.

2. Господарчі палати отримують статус юридичної особи з часу внесеення до Всепольського судового реєстру.

Статті 9 і 10 вилучені

Стаття 11.

1. Господарчі палати можуть на засаді добровільності об'єднуватися у Всепольській господарчій палаті. У Всепольській господарчій палаті можуть об'єднуватися також господарчі і громадські організації, предметом діяльності яких є підтримка господарчого розвитку.

2. Всепольська господарча палата представляє спільні господарчі інтереси об'єднаних членів.

3. Місцем розташування Всепольської господарчої палати є столичне місто Варшава.

4. До утворення Всепольської господарчої палати, її статуту і керівних органів, а також у відношенні реєстрації застосовуються відповідно приписи статті 7 пункти 2-5 i статті 8.

Стаття 12.

1. Всепольська господарча палата може брати на себе і виконувати завдання, окреслені в статті 6.

2. Для виконання спільних завдань у сфері сприяння міжнародній торгівлі Всепольська господарча палата утворює функціонально і організаційно відособлену Польську палату міжнародної торгівлі.

3. Статут Всепольської господарчої палати може передбачати можливість, а також визначати засади безпосередньої співпраці Польської палати міжнародної торгівлі з суб'єктами, які провадять господарчу діяльність у сфері міжнародної торгівлі.

4. У сфері, визнавченій в п. 2, Всепольська господарча палата через Польську палату міжнародної торгівлі зокрема може:

1) організовувати виставки та міжнародні ярмарки в Польщі і за кордоном,
2) співпрацювати з міжнародними і закордонними організаціями та належати до них, якщо це не порушує зобов'язань, що виникають з міжнародних договорів, в яких Польща є стороною, а також утворювати за згодою Міністра закордонних справ і Міністра міжнародного економічного співробітництва свої закордонні представництва,
3) виконувати діяльність торгово-промислових палат на підставі договорів між Польщею або польським кантрагентом і закордонними державами чи контрагентами, або на підставі міжнародних торгових звичаїв, а особливо легалізувати документи та видавати сертифікати, свідоцтва і посвідчення,
4) організоввувати і створювати умови для розв'язання спорів через мирові угоди, для цього утворити при Польській палаті міжнародної торгівлі Колегію арбітрів для розв'язання спорів, що виникають у зв'язку з міжнародним економічним співробітництвом, що підлягають розгляду Колегії арбітрів, як також виробляти і вдосконалювати засади етики, що зобов'язують господарюючих суб'єктів.

Стаття 121.

1. Всепольська господарча палата може ініціювати, на пропозицію підприємців, утворення на території Республіки Польщі дво- або багатосторонніх господарчих палат. Всепольська господарча палата визначає кількість членів-засновників, що вимагається для утворення палати.

2. Завданням палат, названих в п. 1, є діяльність з метою сприяння міжнародній торгівлі і допомога розвиткові міжнародних економічних стосунків, у межах, визначених в статтях 3-5.

3. Утворення і діяльність палат, названих в п. 1, відбувається на засадах, визначених в даному законі, з дотриманням п. 4 і 5.

4. Членами господарчих палат, названих в п. 1, можуть бути польські господарюючі суб'єкти та іноземні суб'єкти врозумінні приписів закону про товариства з іноземною участю

5. Палати, названі в п. 1, підлягають на пропозицію Всепольської господарчої палати внесенню до Всепольського судового реєстру у відповідності з приписами даного закону.

Стаття 13

1. В разі підтвердження, що діяльність господарчої палати не відповідає праву або статутові, міністр, відповідний з огляду на предмет діяльності палати, або воєвода, відповідно до місцезнаходження палати, може звернутися до відповідних органів палати про усунення цих порушень у визначений термін, або звернутися до суду про застосування засобів, вихначених в п. 2.

2. Суд, на зверення органу, визначеного в п. 1 може:

1) надати зауваження відповідним органам палати,
2) скасувати невідповідну з правом або статутом ухвалу органів палати,
3) розпустити палату, якщо її діяльність разюче порушує право або постанову статуту.

3. Застосування до господарчої палати засобів, визначених в п. 2 належить до відповідного, з огляду на місцезнаходження палати, реєстрового суду.

4. До судового провадження у справах, що розглядаються судом, визначеним у п. 3 застосовуються приписи Цивільно-процесуального кодексу щодо непроцесуального провадження

5. Приписи п. 1-4 застосовуються до Всепольської господарчої палати.

Стаття 14.

1. Майно господарчої палати і Всепольської господарсої палати утворюється із членських внесків, подарунків, спадщини, записів, із власної господарчої діяльності та доходів із майна палати.

2. Палати, названі в п. 1 можуть здійснювати господдарчу діяльність на загальних засадах. Дохід із господарчої діяльності палати служить реалізації статутних цілей і не може бути призначеним для розподілу серед її членів.

3. В разі розпуску палат, названих в п. 1, ліквідатор, призначений відповідно до положень статуту, виконує постанови статуту, що стосуються призначення майна палат. В разі браку засобів палат, кошти ліквідації покриваються із засобів їх членів.

Стаття 15.

1. Втрачає чинність декрет від 28 вересня 1949 р. про утворення Польської палати міжнародної торгівлі (Збірник Законів Нр 53, поз. 403 і за 1966 р. Нр 14, поз. 86).

2. До часу утворення Всепольської господарчої палати та, відповідно до статті 12, Польської палати міжнародної торгівлі, Польська палата міжнародної торгівлі, що діє на підставі декрету від 28 вересня 1949 р. про утворення Польської палати міжнародної торгівлі (Збірник Законів Нр 53, поз. 403 і за 1966 р. Нр 14, поз. 86), проватить діяльність на підставі того декрету.

3. Всепольська господарча палата приймає всі справи, зобов'язання і майно дотогочасової Польської палати міжнародної торгівлі, за винятком майна організаційної одиниці під назвою "Міжнародна познаньська ярмарка", статус якої визначить Міністр міжнародного економічного співробітництва

Стаття 16.

Закон набуває чинності із дня оголошення

Опрацьовано на підставі: Збірника законів за 1989r. Нр 35, поз. 195, за 1992 р. Нр 75, поз. 368, за 1996 р. Нр 43, поз. 189, за 1997 р. Нр 121, поз. 769 і 770, Нр 139, поз. 934, за 2000 р. Нр 88, поз. 983.

Дивись також: польський оригінал