Про утворення Державного комітету інформатизації України, постанова КМУ від 26 березня 2008 р. N 272

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 26 березня 2008 р. N 272
Київ

Про утворення Державного комітету інформатизації України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Утворити на базі управління інформатизації Державного департаменту з питань зв'язку та інформатизації, що ліквідується, Державний комітет інформатизації України (далі - Комітет) як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра транспорту та зв'язку.

2. Установити, що Комітет є правонаступником Державного департаменту з питань зв'язку та інформатизації у сфері інформатизації.

3. Перейменувати Державний департамент з питань зв'язку та інформатизації у Державний департамент з питань зв'язку.

4. Затвердити Положення про Державний комітет інформатизації України, що додається.

5. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2000 р. N 403 ( 403-2000-п ) "Про затвердження граничної чисельності працівників апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та встановлення ліміту легкових автомобілів, що їх обслуговують" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 9, ст. 339; 2001 р., N 20, ст. 851; 2006 р., N 46, ст. 3081; 2007 р., N 73, ст. 2719; 2008 р., N 12, ст. 302):

у позиції "Міністерство транспорту та зв'язку" цифри "936" замінити цифрами "911";

доповнити додаток:

позицією

"Державний 25 2 комітет 47************************* 2"; інформатизації

такою виноскою:

"************************* Після набрання чинності законом про внесення відповідних змін до Державного бюджету України на 2008 рік ( 107-17 ) або з 1 січня 2009 року.".

6. Передати до сфери управління Комітету державне підприємство "Міжнародний науковий центр технологій програмування "Технософт" і державне підприємство "Державний центр інформаційних ресурсів України".

7. Міністерству транспорту та зв'язку:

подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають з цієї постанови;

привести власні рішення у відповідність з цією постановою.

8. Установити, що у 2008 році Комітет утримується в межах видатків, передбачених в Державному бюджеті України Міністерству транспорту та зв'язку.

9. Міністерству фінансів разом з Міністерством транспорту та зв'язку передбачити видатки на утримання Комітету під час підготовки:

пропозицій щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2008 рік;

проекту Державного бюджету України на 2009 та наступні роки.

10. Взяти до відома, що Комітет розміщується по вул. Хрещатик, 22, у м. Києві.

Прем'єр-міністр України
Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 40

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 березня 2008 р. N 272
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет інформатизації України

1. Державний комітет інформатизації України (Держкомінформатизації) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра транспорту та зв'язку.

2. Держкомінформатизації забезпечує реалізацію державної політики у сфері інформатизації, формування та використання національних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку інформаційного суспільства.

Держкомінформатизації у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами Міністра транспорту та зв'язку.

Держкомінформатизації організовує у межах своїх повноважень виконання актів законодавства, здійснює контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє та подає у встановленому порядку Міністрові транспорту та зв'язку пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

3. Основними завданнями Держкомінформатизації є:

участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері інформатизації та ефективного використання і захисту національних інформаційних ресурсів;

розроблення та здійснення заходів щодо розвитку і вдосконалення інфраструктури інформатизації, системи національних інформаційних ресурсів та інформаційних послуг, підвищення їх якості та доступності;

координація діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади з виконання загальнодержавних програм та проектів інформатизації, надання юридичним і фізичним особам послуг з використанням електронних засобів;

формування Національної програми інформатизації ( 74/98-ВР ) та забезпечення її виконання;

сприяння розвитку підприємництва на конкурентних засадах у сфері інформатизації, формування та використання національних інформаційних ресурсів і надання інформаційних послуг;

створення умов для розвитку національного інформаційного простору, інтеграції сфер інформатизації, телекомунікацій, інформаційних ресурсів України у європейський та світовий інформаційний простір.

4. Держкомінформатизації відповідно до покладених на нього завдань:

1) подає в установленому порядку пропозиції щодо формування державної політики у сфері інформатизації, формування та використання національних інформаційних ресурсів, забезпечення ефективної інформаційної взаємодії органів державної влади, надання інформаційних послуг;

2) забезпечує розроблення та впровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства;

3) бере участь у визначенні пріоритетних напрямів інформатизації органів державної влади;

4) виконує функції генерального державного замовника Національної програми інформатизації ( 74/98-ВР ) та центрального засвідчувального органу системи електронного цифрового підпису, здійснює заходи щодо управління та визначення уповноваженої організації з адміністрування адресного простору національного сегмента Інтернет, у тому числі домену ".UA";

5) бере участь у формуванні та виконанні державного замовлення на проведення робіт і постачання продукції для державних потреб, сприяє залученню інвестицій, новітніх технологій та використанню управлінського досвіду у сфері інформатизації, користування національними інформаційними ресурсами та надання інформаційних послуг;

6) розробляє проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

7) розробляє єдині норми, стандарти і технічні регламенти програмного забезпечення, структуру інформаційних ресурсів та обміну інформацією (єдині формати обміну даними) для органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

8) координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо надання ними послуг з використанням електронних засобів, встановлює вимоги до якості цих послуг;

9) проводить відповідно до законодавства технічну політику у сфері інформатизації, накопичення, збереження та використання державних і національних інформаційних ресурсів, надання послуг з використанням електронних засобів;

10) узгоджує технічні вимоги до інформаційного забезпечення та програмних засобів інформаційних систем органів державної влади;

11) організовує відповідно до законодавства роботу з підтвердження відповідності програмних засобів, призначених для застосування в інформаційних системах загального користування органів державної влади;

12) розробляє:

програми, спрямовані на задоволення інформаційних потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб і громадян, а також проекти концепцій та програм з питань формування і використання національних інформаційних ресурсів;

порядок проведення експертизи проектів інформатизації органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування незалежно від джерел фінансування, а також проектів інформатизації державних підприємств, установ та організацій;

порядок проведення державної реєстрації інформаційних систем та інформаційних ресурсів;

порядок проведення моніторингу стану інформатизації в Україні та за кордоном;

13) здійснює управління та координацію діяльності з питань, пов'язаних з формуванням, використанням та захистом національних інформаційних ресурсів;

14) забезпечує ведення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів;

15) здійснює заходи щодо створення депозитарію національних інформаційних ресурсів, забезпечення їх зберігання та визначає уповноважену організацію з адміністрування депозитарію;

16) забезпечує координацію діяльності з питань створення та інтеграції інформаційних систем і ресурсів у Єдиний веб-портал органів виконавчої влади і надання інформаційних та інших послуг через електронну інформаційну систему "Електронний Уряд";

17) вирішує у межах своєї компетенції питання щодо забезпечення захисту національних інформаційних ресурсів;

18) здійснює організаційні заходи щодо запровадження електронного документообігу та застосування електронного цифрового підпису;

19) вносить у межах своїх повноважень пропозиції щодо визначення складу та періодичності подання статистичної інформації про стан та розвиток інформатизації в державі, аналізує зазначену інформацію;

20) проводить науково-технічну політику та організовує наукове забезпечення функціонування і розвитку сфери інформатизації, формування та використання національних інформаційних ресурсів і надання органами виконавчої влади послуг з використанням електронних засобів, у тому числі:

виступає як державний замовник науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і проектних розробок комплексного характеру, пов'язаних з розвитком сфери інформатизації, програмним забезпеченням та наданням послуг;

організовує проведення досліджень та розроблення рекомендацій щодо конвергенції інформаційних, комп'ютерних і телекомунікаційних технологій, побудови телекомунікаційної основи інформаційної інфраструктури, а також щодо формування та використання національних інформаційних ресурсів;

21) планує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів у сфері інформатизації;

22) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави у межах своїх повноважень;

23) розробляє і здійснює разом з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування заходи, спрямовані на забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки виконання завдань національної безпеки та оборони;

24) здійснює у межах своїх повноважень заходи, спрямовані на посилення профілактики правопорушень у сфері інформатизації;

25) вживає заходів до захисту інтересів українських товаровиробників на зовнішньому ринку, сприяє розвитку внутрішнього ринку;

26) бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів України у сфері інформатизації;

27) організовує в установленому порядку виставки у сфері інформатизації в Україні та за її межами, сприяє участі у них органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

28) інформує громадськість про стан інформатизації в Україні;

29) здійснює в установленому порядку управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

30) здійснює відповідно до законодавства інші повноваження, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Держкомінформатизації має право:

1) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції, утворювати з цією метою відповідні комісії, експертні та робочі групи;

2) одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції;

4) засновувати відповідно до законодавства друковані засоби масової інформації.

6. Держкомінформатизації під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших держав і міжнародними організаціями.

7. Держкомінформатизації у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Нормативно-правові акти Держкомінформатизації підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством. Проекти таких актів погоджуються Міністром транспорту та зв'язку.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Держкомінформатизації обов'язкові для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і громадянами.

8. Держкомінформатизації очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозиції Міністра транспорту та зв'язку.

Голова Держкомінформатизації має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

Пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади заступників Голови вносить Прем'єр-міністрові України Міністр транспорту та зв'язку за поданням Голови Держкомінформатизації.

Голова Держкомінформатизації:

1) здійснює керівництво діяльністю Держкомінформатизації та несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром транспорту та зв'язку за виконання покладених на Комітет завдань;

2) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

3) призначає на посаду та звільняє з посади працівників центрального апарату Держкомінформатизації;

4) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам Держкомінформатизації відповідних рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

5) представляє Держкомінформатизації у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

6) підписує накази Держкомінформатизації;

7) здійснює відповідно до законодавства інші повноваження.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держкомінформатизації, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Комітеті утворюється колегія у складі Голови Держкомінформатизації (голова колегії), його заступників та керівників структурних підрозділів центрального апарату Комітету.

У разі потреби до складу колегії Держкомінформатизації можуть входити інші особи.

Персональний склад колегії затверджує Голова Держкомінформатизації.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держкомінформатизації.

10. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо основних напрямів розвитку науки і техніки у сфері інформатизації, використання національних інформаційних ресурсів, надання інформаційних послуг, забезпечення інформаційної взаємодії органів державної влади, обговорення найважливіших програм та інших питань у Держкомінформатизації може утворюватися науково-технічна (наукова) рада, інші дорадчі та консультативні органи. Склад таких органів і положення про них затверджує Голова Держкомінформатизації.

11. Граничну чисельність працівників Держкомінформатизації затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру центрального апарату Держкомінформатизації затверджує Міністр транспорту та зв'язку.

Штатний розпис і кошторис Держкомінформатизації затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

Положення про структурні підрозділи центрального апарату Держкомінформатизації затверджує його Голова.

12. Держкомінформатизації є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.