Про утворення Міжгалузевої ради з питань інформаційного суспільства, постанова КМУ від 14 березня 2009 р. №4

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 14 січня 2009 р. № 4
Київ

Про утворення Міжгалузевої ради з питань розвитку інформаційного суспільства

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжгалузеву раду з питань розвитку інформаційного суспільства у складі згідно з додатком.
Дозволити голові Міжгалузевої ради у разі потреби вносити зміни до її складу.

2. Затвердити Положення про Міжгалузеву раду з питань розвитку інформаційного суспільства, що додається.

Прем’єр-міністр України
Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2009 р. № 4
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжгалузеву раду з питань розвитку інформаційного суспільства

1. Міжгалузева рада з питань розвитку інформаційного суспільства (далі — Міжгалузева рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.

2. Міжгалузева рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основним завданням Міжгалузевої ради є підготовка та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо реалізації державної політики з питань розвитку інформаційного суспільства та інтеграції України до глобального інформаційного простору.

4. Міжгалузева рада відповідно до покладеного на неї завдання:

1) розробляє та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо:

створення організаційно-правових, науково-технічних та фінансово- економічних умов для розвитку інформаційного суспільства;

розвитку інформаційної інфраструктури та забезпечення її інтеграції із світовою інфраструктурою;

забезпечення вільного доступу населення до телекомунікаційних послуг та інформаційних ресурсів;

розширення переліку послуг, що надаються юридичним та фізичним особам із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних технологій;

залучення громадськості до здійснення заходів із забезпечення розвитку інформаційного суспільства;

підвищення комп’ютерної та інформаційної грамотності населення, насамперед шляхом впровадження у сфері освіти новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій;

забезпечення розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем у сфері охорони здоров’я, освіти, науки, культури та охорони навколишнього природного середовища;

забезпечення інформаційної безпеки та здійснення заходів з криптографічного і технічного захисту інформації;

взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ та громадських організацій з питань розвитку інформаційного суспільства;

співпраці з міжнародними організаціями в рамках виконання міжнародних договорів України та реалізації спільних проектів, які забезпечують інтеграцію України до глобального інформаційного простору;

2) узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань розвитку інформаційного суспільства, впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій та з урахуванням міжнародного досвіду розробляє пропозиції щодо удосконалення законодавства;

3) розглядає пропозиції центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ та громадських організацій, аналізує результати їх діяльності, пов’язаної із забезпеченням розвитку інформаційного суспільства, та подає Кабінетові Міністрів України відповідну інформацію.

5. Міжгалузева рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади інформацію та матеріали з питань, що належать до її компетенції;

2) утворювати у разі потреби консультаційні, експертні та інші робочі групи із залученням в установленому порядку провідних учених і фахівців (за їх згодою);

3) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників центральних і місцевих органів виконавчої влади про здійснення заходів із забезпечення розвитку інформаційного суспільства.

6. Міжгалузева рада під час виконання покладеного на неї завдання взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, науковими установами та громадськими організаціями.

7. Міжгалузеву раду очолює голова, який є Першим віце-прем’єр-міністром України.

Першим заступником та заступником голови Міжгалузевої ради є відповідно Голова Держкомінформатизації та його заступник.

Склад Міжгалузевої ради затверджує Кабінет Міністрів України.

8. Організаційною формою роботи Міжгалузевої ради є засідання, що проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на півріччя.

Засідання Міжгалузевої ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

Засідання скликаються головою Міжгалузевої ради або за пропозицією не менш як третини членів Ради.

Підготовку засідання Міжгалузевої ради забезпечує її секретар.

Засідання Міжгалузевої ради проводить її голова, а в разі його відсутності — перший заступник або заступник голови.

9. Рішення Міжгалузевої ради вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Міжгалузевої ради оформляється протоколом, який підписує головуючий на засіданні.

Пропозиції і рекомендації Міжгалузевої ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних рішень Кабінетом Міністрів України.

10. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Міжгалузевої ради здійснює Держкомінформатизації.

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2009 р. № 4
СКЛАД
Міжгалузевої ради з питань розвитку інформаційного суспільства

ТУРЧИНОВ Олександр Валентинович — Перший віце-прем’єр-міністр України, голова Міжгалузевої ради

РУБАН Ігор Анатолійович — Голова Держкомінформатизації, перший заступник голови Міжгалузевої ради

БАЛЮК Віталій Віталійович — заступник Голови Держкомінформатизації, заступник голови Міжгалузевої ради

ЗДЗЕБА Ігор Олексійович — начальник Управління стратегії розвитку інформаційних ресурсів та технологій Секретаріату Кабінету Міністрів України, секретар Міжгалузевої ради

БАРАНОВ Олександр Андрійович — перший заступник директора Держзв’язку

БОГАШЕВА Наталія Владиславівна — заступник Міністра юстиції

ВИШНЕВСЬКИЙ Андрій Володимирович — заступник Начальника Головдержслужби

ГОРОБЦОВ Володимир Олексійович — заступник Голови Держкомтелерадіо

ДЕМЕЩИК Андрій Михайлович — генеральний директор громадської асоціації “Електронна Одещина” (за згодою)

ЗГУРОВСЬКИЙ Михайло Захарович — ректор Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут”

КОВАЛЬ Володимир Олександрович — директор департаменту МЗС

КОЛОБОВ Сергій Олександрович — Голова НКРЗ

МАНДРИКІН Олександр Анатолійович — голова правління Асоціації учасників ринку бездротових мереж передачі даних (за згодою)

ПАЛАГІН Олександр Васильович — заступник директора Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук

ПЕКАРЬ Валерій Олександрович — голова експертної ради асоціації
“ІКТ — Маркетинг” (за згодою)

ПЕРОГАНИЧ Юрій Йосипович — генеральний директор Асоціації підприємств інформаційних технологій України (за згодою)

ПОПОВА Тетяна Володимирівна — голова правління Інтернет-асоціації України (за згодою)

ПРОЖИВАЛЬСЬКИЙ Олег Петрович — заступник Міністра транспорту та зв’язку — директор Держзв’язку

РОМАНЮК Сергій Андрійович — перший заступник Міністра економіки

СИДОРОВИЧ Ярослав Мар’янович — директор департаменту Мінфіну

СОЛОВЙОВ Юрій Олексійович — голова ради Української асоціації операторів зв’язку “Телас” (за згодою)

СТРІХА Максим Віталійович — заступник Міністра освіти і науки

ФРОЛОВ Олег Володимирович — заступник Голови Держспецзв’язку

ШВЕЦЬ Олександр Олександрович — генеральний директор Спілки кабельного телебачення України (за згодою)