Визначення митної вартості товару з програмним забезпеченням

АПІТУ отримала відповідь від ДМСУ від 10.10.2012 № 15/2-15.2-2/1825 на свій лист від 05.09.2012 № 048 про надання доповнень до попереднього роз'яснення ДМСУ про застосування положень частини 4 ст. 51 глави 8 розділу ІІІ нового Митного кодексу України (МК).

 
На запитання АПІТУ " За якими критеріями під час визначення митної вартості товару, до складу якого входить програмне забезпечення (носій інформації, що містить програмне забезпечення) встановлюється чи це програмне забезпечення для обладнання з обробки даних чи воно спрямоване на функціонування цього товару?", ДМСУ роз'яснила: "якщо програмне забезпечення входить до складу товару, який не є носієм інформації, та спрямоване на функціонування цього товару, тобто товар без такого програмного забезпечення не зможе виконувати притаманні йому функції, при визначенні митної вартості вартість програмного забезпечення не відокремлюється від вартості товару".
 
Раніше АПІТУ направляла до ДМСУ звернення від 13.07.2012 № 041 з проханням роз'яснити як на практиці реалізовуватимуться положення ч.  4 ст. 51 глави 8 розділу ІІІ МК, а саме:
 
1. Чи буде в даному випадку оподатковуватися або обкладатися будь-якими іншими видами обов’язкових платежів програмне забезпечення (інтелектуальна вартість), що у складі товару?
2. Чи буде зовнішньоекономічний контракт та/або специфікація, інвойс достатнім підтвердженням вартості програмного забезпечення (інтелектуальної вартості) та інформаційного носія?
3. Чи вважаються USB-носії, носіями інформації в розумінні п. 4 ст. 51 глави 8 розділу ІІІ МК України?
 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 10.10.2012 р. N 15/2-15.2-2/18а

     Державною митною службою України розглянуто Ваш лист вiд 05.09.2012 N 048 про надання роз'яснень.

     В доповнення до листа Держмитслужби України вiд 16.08.2012 N 15/2-15.2-2/1517 повiдомляємо наступне.

     Вiдповiдно до статтi 257 Митного кодексу України (далi - Кодекс) декларування здiйснюється шляхом заявлення за встановленою формою точних вiдомостей про товари, мету їх перемiщення через митний кордон України, а також вiдомостей, необхiдних для здiйснення їх митного контролю та митного оформлення.

     Таким чином, опис, функцiї, специфiка тощо товару та, вiдповiдно, програмного забезпечення, яке в цей товар iнтегровано або його супроводжує, визначається на пiдставi поданих декларантом або уповноваженою ним особою документiв.

     Слiд зазначити, що положення частини четвертої статтi 51 Кодексу стосуються тiльки випадкiв, коли визначається митна вартiсть носiя iнформацiї, на якому мiститься програмне забезпечення для обладнання з обробки даних.

     При цьому, термiн "носiй iнформацiї" не стосується iнтегральних мiкросхем, напiвпровiдникiв та iнших подiбних пристроїв чи виробiв, в якi iнкорпорованi такi iнтегральнi мiкросхеми чи пристрої, а термiн "програмне забезпечення" не стосується звукових, кiно- та вiдеозаписiв.

     Таким чином, визначення митної вартостi товарiв, вiдмiнних вiд "носiїв iнформацiї", зазначених в частинi четвертiй статтi 51 Кодексу, здiйснюється в загальному порядку, передбаченому главою 9 Кодексу.

     Тобто, якщо програмне забезпечення входить до складу товару, який не є носiєм iнформацiї, та спрямоване на функцiонування цього товару, тобто товар без такого програмного забезпечення не зможе виконувати притаманнi йому функцiї, при визначеннi митної вартостi вартiсть програмного забезпечення не вiдокремлюється вiд вартостi товару.

Заступник директора Департаменту митних платежiв М. В. Гайшунов

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 16.08.2012 р. N 15/2-15.2-2/1517

     Державною митною службою України розглянуто Ваш лист вiд 13.07.2012 N 041 щодо надання роз'яснень.

     До питання 1. Товари i транспортнi засоби комерцiйного призначення, якi перемiщуються через митний кордон України, пiдлягають митному оформленню, метою якого є забезпечення дотримання встановленого законодавством порядку такого перемiщення.

     Вiдповiдно до статтi 4 Митного кодексу України (далi - Кодекс) товари - будь-якi рухомi речi, у тому числi тi, на якi законом поширено режим нерухомої речi (крiм транспортних засобiв комерцiйного призначення), валютнi цiнностi, культурнi цiнностi, а також електроенергiя, що перемiщується лiнiями електропередачi.

     Усi товари при їх декларуваннi пiдлягають класифiкацiї, тобто у вiдношеннi товарiв визначаються коди вiдповiдно до Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, яка складається на основi Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв.

     Таким чином, програмне забезпечення (iнтелектуальна власнiсть) не є товаром у розумiннi положень Кодексу.

     Частиною четвертою статтi 51 Кодексу передбачено, що пiд час визначення митної вартостi носiїв iнформацiї, що мiстять програмне забезпечення для обладнання з обробки даних, ураховується лише вартiсть носiя iнформацiї за умови видiлення з цiни, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi за оцiнюванi товари, вартостi програмного забезпечення та/або вартостi носiя.

     Разом з тим, пiд час визначення митної вартостi товару, до складу якого входить програмне забезпечення, яке спрямоване на функцiонування цього товару, вартiсть програмного забезпечення не вiдокремлюється вiд вартостi товару.

     До питання 2. Перелiк документiв, якi подаються декларантом або уповноваженою ним особою для пiдтвердження заявленої митної вартостi товару, визначений частиною другою статтi 53 Кодексу. Це, зокрема, зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) з додатками до нього, або документ, який його замiнює, рахунок-фактура (iнвойс) або рахунок-проформа (якщо товар не є об'єктом купiвлi-продажу), банкiвськi платiжнi документи (якщо рахунок сплачено), транспортнi (перевiзнi) документи, якщо за умовами поставки витрати на транспортування не включенi у вартiсть товару, страховi документи.

     У випадках, встановлених Кодексом, митний орган має право запитувати у декларанта або уповноваженої ним особи додатковi документи, встановленi частинами третьою - четвертою 53 статтi Кодексу.

     До питання 3. Частиною четвертою статтi 51 Кодексу визначено, що термiн "носiй iнформацiї" не стосується iнтегральних мiкросхем, напiвпровiдникiв та iнших подiбних пристроїв чи виробiв, в якi iнкорпорованi такi iнтегральнi мiкросхеми чи пристрої.

     Вiдповiдно до Закону України "Про охорону прав на топографiї iнтегральних мiкросхем" iнтегральна мiкросхема - це мiкроелектронний вирiб кiнцевої або промiжної форми, призначений для виконання функцiй електронної схеми, елементи i з'єднання якого неподiльно сформованi в об'ємi i (або) на поверхнi матерiалу, що становить основу такого виробу, незалежно вiд способу його виготовлення.

     Враховуючи, що до складу USB-носiя входять мiкросхеми (NAND-пам'ять, на якiй зберiгається iнформацiя, контролер для керування NAND-пам'яттю та для передачi iнформацiї тощо), вони не вважаються носiями iнформацiї у розумiннi частинi четвертiй статтi 51 Кодексу.

Заступник директора Департаменту митних платежiв М. В. Гайшунов