Лист Державної податкової адміністрації України від 24.01.2011 р. N1704/7/16-1517

Державна податкова адміністрація України у зв'язку із численними запитами платників податків, органів державної податкової служби та з метою належної організації адміністрування податку на додану вартість надає методичні рекомендації для підготовки податкових консультації платникам щодо термінів подання декларації з податку на додану вартість та сплати податкового зобов’язання у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі - Кодекс), який набрав чинність з 01 січня 2011 року (пункт 1 розділу ХІХ „Прикінцеві положення”).

І. Терміни подання декларації з податку на додану вартість

Статтею 34 розділу І Кодексу визначено види податкових періодів, з яких згідно з пунктом 202.1 статті 202 розділу V Кодексу для податку на додану вартість звітним (податковим) періодом є один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених цим Кодексом, календарний квартал.

Підпунктом 49.18.1 пункту 49.18 статті 49 розділу ІІ Кодексу визначено, що податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків), - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Аналогічна норма для податку на додану вартість передбачена статтею 203 розділу V Кодексу, згідно з пунктом 203.1 якої визначено, що податкова декларація з податку на додану вартість подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, і подається протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Для звітного (податкового) періоду, що дорівнює календарному кварталу, окремих правил подання звітності з податку на додану вартість статтею 203 розділу V Кодексу не встановлено, а тому для визначення терміну подання таких декларацій слід керуватися підпунктом 49.18.2 пункту 49.18 статті 49 розділу ІІ Кодексу.

Підпунктом 49.18.2 пункту 49.18 статті 49 розділу ІІ Кодексу визначено, що податкова декларація за базовий (звітний) період, який дорівнює календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків), подається протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

Таким чином, податкову декларацію з податку на додану вартість за грудень 2010 р. необхідно подати не пізніше 20 січня 2011 р., а податкову декларацію з податку на додану вартість за IV квартал 2010 р. необхідно подати не пізніше 09 лютого 2011 р.

У разі, коли дата подання декларації буде припадати на святковий (вихідний) день, для визначення граничного терміну її подання слід керуватись пунктом 49.20 статті 49 розділу ІІ Кодексу.

Абзацом першим пункту 49.20 статті 49 розділу ІІ Кодексу визначено, що якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

ІІ. Сплата узгодженої суми податкових зобов’язань

Відповідно до абзацу першого пункту 57.1 статті 57 розділу ІІ Кодексу платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Пунктом 57.3 статті 57 розділу ІІ Кодексу визначено, що у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1-54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов'язання платник податків зобов'язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження.

При цьому, Кодекс, на відміну від Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.2000 р. N 2181-ІІІ (далі – Закон 2181), не передбачає перенесення строку сплати податкового (грошового) зобов’язання у разі, коли останній день сплати такого зобов’язання припадає на вихідний або святковий день.

Таким чином, у випадку визначення податкового (грошового) зобов’язання органом ДПС граничним днем сплати буде десятий календарний день, що настає за днем отримання платником відповідного податкового повідомлення рішення та/або за днем узгодження податкового (грошового) зобов’язання, а у випадку самостійного визначення податкового зобов’язання у податковій декларації (звітній/новій звітній) – десятий календарний день, що настає за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання такої податкової декларації.

Пунктом 203.2 статті 203 розділ V Кодексу визначено, що платник податку на додану вартість зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації з податку на додану вартість, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого пунктом 203.1 цієї статті для подання податкової декларації.

Враховуючи вищевикладене, останнім днем сплати податкових зобов’язань з податку на додану вартість, самостійно визначених платником у податковій декларації з податку на додану вартість, буде тридцятий календарний день, що настає за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (для платників, які подають звітність щомісячно), та п’ятидесятий календарний день, що настає за останнім днем звітного (податкового) кварталу (для платників, які подають звітність щоквартально).

Таким чином, сплатити суму податкових зобов’язань по податковій декларації з податку на додану вартість за грудень 2010 р. необхідно не пізніше 30 січня 2011 р., а по податковій декларації за VI квартал 2010 року – не пізніше 19.02.2011 р., а враховуючи те, що вказані дати припадають на неділю (30.01.2011 р.) та суботу (19.02.2011 р.), сплата податкових зобов’язань має бути здійснена до їх настання.

Повідомляючи вищевикладене, Державна податкова адміністрація України зобов’язує довести зазначене роз’яснення до відома платників податків і підпорядкованих органів державної податкової служби та забезпечити його врахування при проведенні контрольно-перевірочної роботи, винесенні рішень в процесі апеляційних узгоджень та при наданні податкових консультацій платникам податків.

Заступник Голови О. М. Любченко