Наказ Державної податкової адміністрації України від 14 квітня 2011 № 213 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків та внесення змін до наказу ДПА України від 27.05.2008 N 355

Відповідно до норм статей 75 - 86 розділу II Податкового кодексу України та статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", з метою забезпечення єдиного порядку організації перевірок платників податків наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків (додаток 1, додається).

2. Внести зміни до Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок платників податків, затверджених наказом ДПА України від 27.05.2008 N 355, із змінами (додаток 2, додається).

3. ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі забезпечити доведення цього наказу до підпорядкованих податкових органів.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника голови комісії з проведення реорганізації ДПА України, заступника Голови ДПА України Носачову І. В.

Голова комісії з проведення
реорганізації ДПА України,
Голова ДПС України 
В. Ю. Захарченко 
 
Додаток 1
до наказу ДПА України
14.04.2011 N 213

 

Методичні рекомендації щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків

Методичні рекомендації щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків (далі - Методичні рекомендації) розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та Закону України "Про державну податкову службу в Україні" для застосування посадовими (службовими) особами органів державної податкової служби при організації документальних перевірок платників податків з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби (далі - органи ДПС), а також фактичних перевірок щодо дотримання порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі свідоцтв про державну реєстрацію, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

Дія цих Методичних рекомендацій не поширюється на проведення фактичних перевірок структурними підрозділами, до функцій яких входить здійснення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

1. Організація та проведення перевірок платників податків

1.1. Відповідно до пункту 77.4 статті 77, пункту 78.4 статті 78, пункту 79.2 статті 79 та пункту 80.2 статті 80 розділу II Кодексу про проведення документальної планової, позапланової та фактичної перевірки відповідним керівником органу державної податкової служби приймається рішення (із зазначенням підстав для проведення перевірки, дати її початку та тривалості), яке з урахуванням вимог Кодексу оформлюється наказом:

1.1.1. Голови ДПС України - для проведення документальних планових та позапланових перевірок платників податків із залученням працівників органів ДПС будь-якого рівня.

При цьому до проведення документальних планових та позапланових перевірок платників, що проводяться за рішенням керівників інших органів ДПС, можуть залучатися працівники органів ДПС будь-якого рівня за письмовим дозволом заступника Голови ДПС України, який згідно з розподілом обов'язків забезпечує координацію роботи підрозділів, що здійснюють документальні перевірки платників податків.

1.1.2. Голови ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі - для проведення документальних планових та позапланових або фактичних перевірок платників податків із залученням працівників органів ДПС цього регіону.

При цьому до проведення документальних планових та позапланових або фактичних перевірок платників податків, що проводяться за рішенням керівника органу ДПС, на обліку в якому перебувають такі платники податків, працівники органів ДПС цього регіону можуть залучатися за письмовим дозволом (погодженням) Голови ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

1.1.3. Керівника органу ДПС, на обліку в якому перебувають платники податків, для проведення документальних планових та позапланових або фактичних перевірок платників податків із залученням працівників цього органу ДПС (за умови відсутності рішень керівників органів ДПС вищого рівня щодо проведення перевірки такого платника податків із цих питань).

1.2. У разі отримання органами ДПС до або під час проведення документальної планової або позапланової виїзної перевірки платника податків інформації про направлення повідомлення центрального органу ДПС про включення такого платника податків до Реєстру великих платників податків із зазначенням нового місця податкового обліку, до проведення такої перевірки можуть залучатися посадові (службові) особи органу ДПС, визначеного у повідомленні центрального органу ДПС як нове місце податкового обліку платника податків.

При цьому звернення керівника (заступника керівника) органу ДПС, визначеного у повідомленні центрального органу ДПС як нове місце податкового обліку платника податків, є підставою для обов'язкового залучення посадових (службових) осіб такого органу ДПС до проведення перевірки відповідного платника податків.

1.3. Обґрунтовані пропозиції щодо необхідності проведення документальної позапланової або фактичної перевірки оформлюються доповідною запискою (висновком) за підписом керівника структурного підрозділу, який відповідно до функціональних обов'язків має інформацію, що може слугувати підставою для проведення документальної позапланової або фактичної перевірки відповідно до чинного законодавства.

Доповідна записка (висновок) надається на розгляд керівника органу ДПС, який приймає рішення про доцільність проведення такої перевірки та визначає підрозділ, який буде проводити (очолювати) цю перевірку, відповідати за її організацію та координацію дій залучених працівників інших структурних підрозділів, а також реалізацію матеріалів.

Рішення (наказ) про проведення перевірки, що здійснюється відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України, приймається керівником органу ДПС на підставі постанови суду (ухвали суду) про призначення перевірки або постанови органу дізнання, слідчого, прокурора.

1.4. Підрозділ органу ДПС, який очолює документальну перевірку згідно з планом-графіком або здійснює (очолює) документальну позапланову перевірку або фактичну перевірку, забезпечує проведення доперевірочного аналізу діяльності платника податків. Доперевірочний аналіз є невід'ємною частиною процесу підготовки до проведення документальних перевірок дотримання податкового, валютного та іншого законодавства та фактичних перевірок і здійснюється на підставі інформації, отриманої від відповідних структурних підрозділів, а також іншої наявної в органі ДПС інформації щодо платника податків, отриманої як з внутрішніх, так і зовнішніх джерел.

1.4.1. При організації документальних перевірок доперевірочний аналіз здійснюється з опрацюванням:

а) загальних реєстраційних даних;

б) показників фінансової (за наявності) та податкової звітності (при виявлених розбіжностях проаналізувати причини);

в) інформації про пов'язаних осіб;

г) інформації, отриманої з ДКЦПФР, про укладені угоди з цінними паперами;

д) інформації, отриманої від інших підрозділів;

е) інформації щодо проведених операцій з нерезидентами;

є) інформації із відкритих джерел (ЗМІ, Інтернету тощо);

ж) інформації щодо взаємовідносин з будь-якими контрагентами;

з) інформації щодо застосування платником податків схем ухилення від оподаткування або схем мінімізації (за наявності);

і) іншої інформації щодо платника податків, яка може бути використана при проведенні доперевірочного аналізу, з метою визначення можливих ризиків порушень платником податків чинного законодавства та питань, що підлягають першочерговій перевірці.

1.4.2. При фактичних перевірках підрозділ органу ДПС, який здійснює (очолює) таку перевірку, забезпечує проведення доперевірочного аналізу діяльності платника з опрацюванням інформації, наведеної у підпунктах а, б, д, є, ж, з, і підпункту 1.4.1 цього пункту.

1.5. Для проведення документальної планової та позапланової виїзної або фактичної перевірки платника податків виписується направлення на перевірку в 1 примірнику окремо на кожну посадову (службову) особу, що буде проводити перевірку (зразок форми направлення наведено у додатку 1 до Методичних рекомендацій, додається).

Направлення на проведення документальної планової або позапланової виїзної або фактичної перевірки підписується керівником (заступником керівника) органу ДПС, який очолює таку перевірку та прийняв рішення (наказ) про проведення, та скріплюється гербовою печаткою цього органу (у тому числі у разі залучення до перевірки працівників інших органів ДПС).

Факсимільне відтворення підпису керівника (заступника керівника) на направленні на проведення документальної планової та позапланової виїзної або фактичної перевірки не допускається.

1.6. Направлення на проведення перевірки реєструється в органі ДПС, що його виписав, у спеціально заведеному для цих цілей єдиному прошнурованому, пронумерованому та скріпленому печаткою органу ДПС Журналі обліку видачі направлень на перевірку посадовим особам органу ДПС.

Такий журнал ведеться структурним підрозділом, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції органу ДПС за формою згідно з додатком 2 до Методичних рекомендацій (додається). Разом з тим, внесення інформаційних даних до цього журналу, а також інших журналів реєстрації, визначених цими Методичними рекомендаціями, здійснюється працівниками структурного підрозділу органу ДПС, який здійснює (очолює) перевірку.

За відсутності єдиного територіального розміщення в окремих органах ДПС допускається ведення кількох журналів обліку видачі направлень - за відповідними територіями.

У журналі в обов'язковому порядку вказуються тип перевірки, підстави для проведення (відповідний підпункт, пункт та стаття Кодексу), дата початку та тривалість (кількість робочих днів або діб (для фактичної перевірки)).

1.7. Умови допуску посадових (службових) осіб до проведення документальних планових або позапланових виїзних та фактичних перевірок визначено статтею 81 розділу II Кодексу.

1.8. У разі коли при організації документальної планової та позапланової або фактичної перевірки встановлено відсутність платника податків (посадових осіб платника податків або його законних (уповноважених) представників) за місцезнаходженням (місцем проживання), у той же день складається акт (довільної форми) щодо не встановлення місцезнаходження платника податків (посадових осіб платника податків або його законних (уповноважених) представників).

Акт реєструється у Спеціальному журналі реєстрації актів, який ведеться структурним підрозділом, до функцій якого віднесено реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції органу ДПС, за формою згідно з додатком 3 до Методичних рекомендацій (додається). Такий журнал прошнуровується, пронумеровується та скріплюється печаткою органу ДПС.

В акті на першому аркуші у верхньому лівому кутку зазначаються дата реєстрації та номер акта, який складається із порядкового номера Спеціального журналу реєстрації актів, коду структурного підрозділу, що його склав, та коду за ЄДРПОУ платника податків (реєстраційного номера облікової картки платника податків - фізичної особи або номера та серії паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДПС і мають відмітку у паспорті)).

При цьому підрозділом органу ДПС, який встановив відсутність платника податків (посадових осіб платника податків або його законних (уповноважених) представників) за місцезнаходженням (місцем проживання), не пізніше наступного робочого дня після складання цього акта передається підрозділу податкової міліції органу ДПС, на обліку в якому перебуває платник податків, запит на встановлення місцезнаходження платника податків.

Крім того, відповідними структурними підрозділами вживаються інші заходи, передбачені актами ДПС України щодо порядку взаємодії між структурними підрозділами органів ДПС з питань реєстрації та обліку платників податків, а також щодо порядку організації взаємодії підрозділів податкової міліції з іншими структурними підрозділами органів ДПС для встановлення місцезнаходження платників податків.

1.9. У разі якщо платник податків відмовляється за наявності визначених Кодексом підстав від проведення перевірки (не допускає до перевірки), посадовими (службовими) особами органу ДПС вживаються заходи, передбачені пунктом 81.2 статті 81 та статтею 94 розділу II Кодексу.

1.10. У разі неможливості розпочати документальну перевірку у зв'язку з ненаданням документів для перевірки працівником підрозділу, який очолює або бере участь у перевірці, складається акт у довільній формі.

В акті викладаються причини неможливості розпочати перевірку з дати, зазначеної у направленні та наказі, та вчиняється відповідний запис про здійснення зазначеної перевірки після усунення причин, які призвели до неможливості проведення. Цей акт реєструється у Спеціальному журналі реєстрації актів у порядку, передбаченому пунктом 1.8 цього розділу.

1.11. При проведенні у передбачених пунктами 1.8 - 1.10 цього розділу випадках документальної планової виїзної перевірки після визначених у плані-графіку термінів проведення повідомлення та наказ про проведення перевірки платнику податків повторно не надсилаються, а виписується нове направлення та видається наказ про перевірку із зазначенням нової дати початку з дотриманням тривалості проведення, визначеної відповідно до плану-графіка у попередніх документах. При цьому в акті перевірки обов'язково викладаються обставини, які призвели до порушення термінів проведення такої перевірки, визначених у надісланих платнику податків повідомленні та наказі про проведення перевірки.

При проведенні у вказаних випадках документальної позапланової виїзної та фактичної перевірки після термінів, визначених у наказі та направленнях на проведення, видається новий наказ та нові направлення на проведення перевірки із зазначенням нової дати початку перевірки та з дотриманням тривалості, визначеної попередніми документами. При цьому у наказі вказуються причини зміни термінів проведення перевірки.

1.12. У разі виникнення під час проведення документальної виїзної або фактичної перевірки необхідності внести зміни (заміну або додаткове залучення) до складу перевіряючих виписується направлення на перевірку, в якому зазначаються дані стосовно залученої посадової (службової) особи, яка буде продовжувати перевірку з відповідної дати, та анулюється направлення, виписане на працівника, якого замінено. 

Таке направлення на перевірку посадовими (службовими) особами органу ДПС пред'являється платнику податків (посадовим особам платника податків або його законним (уповноваженим) представникам), про що платник податків (наведені особи) розписується у направленні (у місті, передбаченому зразком форми направлення) із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення.

При цьому в акті перевірки вчиняється відповідний запис.

Підставою для заміни у складі перевіряючих та виписки (анулювання) відповідних направлень є доповідна записка керівника структурного підрозділу органу ДПС, який здійснює (очолює) таку перевірку, на ім'я керівника (заступника керівника) відповідного органу ДПС з викладенням об'єктивних причин необхідності зміни або додаткового залучення до складу перевіряючих інших працівників органу ДПС (значні обсяги операцій, проведених платником податків у періоді, що перевіряється; виникнення інших питань, що належать до компетенції органів ДПС; тривала хвороба або звільнення працівника органу ДПС, які сталися під час проведення перевірки, тощо).

При цьому у разі надходження від органу дізнання або слідчого, за постановами яких призначено перевірку, службової записки із наведенням обґрунтованих пропозицій щодо необхідності заміни у персональному складі перевіряючих така записка підлягає обов'язковому розгляду.

За необхідності додаткового залучення до перевірки працівників інших органів ДПС видається наказ про внесення змін до складу перевіряючих, підставою для прийняття якого є відповідний письмовий дозвіл заступника Голови ДПС України, наданий згідно з вимогами абзацу другого підпункту 1.1.1 пункту 1.1 цього розділу, чи рішення (дозвіл) керівника ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, прийняте з дотриманням вимог пп. 1.1.2 п. 1.1 цього розділу.

1.13. Продовження строків проведення документальних та фактичних перевірок здійснюється відповідно до статті 82 розділу II Кодексу за рішенням (наказом) керівника органу ДПС, яким було призначено таку перевірку. Кількість рішень (наказів) про продовження строків перевірки не обмежується за умови дотримання визначеної статтею 82 розділу II Кодексу тривалості перевірки та забезпечення надання платнику податків (посадовим особам платника податків або його законним (уповноваженим) представникам) копії зазначеного наказу та пред'явлення направлення з відміткою про продовження перевірки.

Рішення (наказ) про продовження строків проведення перевірки приймається на підставі доповідної записки керівника підрозділу органу ДПС, який здійснював (очолював) таку перевірку, з викладенням підстав та об'єктивних причин необхідності такого продовження.

При прийнятті рішення (наказу) про продовження термінів проведення документальної виїзної перевірки нові направлення на перевірку не виписуються. Про продовження строків перевірки вказується у направленнях, що виписувались на проведення перевірки, із зазначенням основних реквізитів наказу та кількості робочих днів (діб), на які продовжено перевірку. 

У разі продовження строків проведення документальної перевірки, призначеної відповідно до постанов (ухвал) суду або постанови органу дізнання, слідчого, прокурора, винесених ними відповідно до закону у кримінальних справах, що перебувають у їх впровадженні, про таке продовження орган ДПС, що здійснює (очолює) перевірку не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення (наказу) повідомляє орган (особу), що призначив перевірку.

1.14. За рішенням керівника органу ДПС, яким було призначено перевірку, проведення документальної планової або позапланової виїзної перевірки великого платника податків може бути зупинено на строк, визначений у п. 82.4 ст. 82 розділу II Кодексу, з подальшим поновленням проведення на невикористаний строк, про що видається відповідний наказ із зазначенням строку зупинення та обставин, що спричинили таке зупинення.

Рішення (наказ) про зупинення документальної планової чи позапланової виїзної перевірки приймається на підставі доповідної записки керівника підрозділу органу ДПС, який організував (очолював) таку перевірку, з викладенням об'єктивних причин необхідності такого зупинення.

Копія наказу керівника органу ДПС про зупинення перевірки не пізніше наступного робочого дня вручається платнику податків (посадовим особам платника або його законному (уповноваженому) представнику) під розписку.

За необхідності керівник органу ДПС, який приймав рішення про зупинення перевірки, може прийняти рішення про поновлення документальної планової або позапланової виїзної перевірки до закінчення терміну, на який її було призупинено. Таке рішення (наказ) приймається за письмовим поданням (доповідною запискою) керівника підрозділу органу ДПС, який організував (очолював) перевірку, у разі усунення (закінчення дії) обставин, що стали підставою для такого зупинення. У такому випадку орган ДПС може поновити перевірку не раніше наступного робочого дня з дня вручення платнику податків копії наказу про поновлення перевірки.

У разі зупинення проведення документальної виїзної перевірки великого платника, призначеної відповідно до постанов (ухвал) суду або постанови органу дізнання, слідчого, прокурора, винесених ними відповідно до закону у кримінальних справах, що перебувають у їх впровадженні, про таке зупинення орган ДПС, що здійснює (очолює) перевірку не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення (наказу) повідомляє орган (особу), що призначив перевірку.

1.15. У разі якщо під час проведення документальної перевірки до органу ДПС за місцем обліку від платника податків надійшло повідомлення про втрату, пошкодження або дострокове знищення документів або документи були вилучені правоохоронними та іншими органами, у зв'язку з чим подальше проведення перевірки неможливе, особами, які здійснюють перевірку, складається акт довільної форми.

В акті викладаються причини неможливості продовжувати перевірку у терміни, зазначені у направленні та наказі, та робиться відповідний запис про здійснення зазначеної перевірки після усунення причин, які призвели до неможливості проведення. Цей акт реєструється у Спеціальному журналі реєстрації актів у порядку, передбаченому пунктом 1.8 цього розділу.

На підставі цього акта керівником органу ДПС, яким було призначено перевірку, виноситься наказ про перенесення термінів проведення такої перевірки на строк, визначений відповідно до пункту 44.5 статті 44 та пункту 85.9 статті 85 розділу II Кодексу, копія якого вручається платнику податків (посадовим особам платника податків або його законним (уповноваженим) представникам). Новий наказ на проведення перевірки не видається та нові направлення на проведення перевірки не виписуються.

У разі вилучення документів правоохоронними або іншими органами підрозділ, який проводить (очолює) перевірку, забезпечує підготовку та направлення у той же день письмового запиту до відповідного органу про надання органу ДПС копій зазначених документів або забезпечення доступу до перевірки таких документів.

У запиті зазначаються: інформація щодо переліку вилучених документів, дані протоколу (іншого документа), на підставі якого були вилучені документи, посилання на пункт 85.9 статті 85 розділу II Кодексу щодо обов'язку відповідного органу забезпечити протягом 3 робочих днів з дня отримання запиту надання органу ДПС копій документів або доступу його посадовим (службовим) особам до перевірки таких документів.

1.16. При виникненні спірних питань у межах термінів проведення документальної перевірки за поданням відповідального за проведення перевірки підрозділу такі питання виносяться на розгляд постійних комісій при відповідних органах ДПС, засідання яких організовується до підписання акта перевірки посадовими особами платника податків або його законними (уповноваженими) представниками (далі - постійні комісії).

До складу постійних комісій повинні входити досвідчені фахівці відповідних підрозділів органів ДПС, до функцій яких віднесено здійснення податкового контролю, адміністрування податків та зборів, розгляд скарг платників податків на податкові повідомлення-рішення органів ДПС та супроводження справ у судах.

Склад комісій затверджується наказом керівника органу ДПС.

У разі розгляду спірних питань, що виникають при проведенні перевірок платників податків - юридичних осіб, очолювати таку комісію повинен заступник керівника органу ДПС, який згідно з розподілом обов'язків здійснює керівництво роботою підрозділів, до функцій яких входить забезпечення податкового контролю юридичних осіб, а при розгляді спірних питань, що виникають при проведенні перевірок платників податків - фізичних осіб, - заступник керівника органу ДПС, який згідно з розподілом обов'язків здійснює керівництво роботою підрозділів, до функцій яких входить забезпечення податкового контролю фізичних осіб. 

За результатами розгляду на засіданні постійної комісії спірних питань, що виникли в ході проведення перевірки, приймається обгрунтований висновок щодо вирішення кожного спірного питання до підписання акта перевірки, в тому числі при винесенні таких спірних питань на розгляд комісії, створеної при органі державної податкової служби вищого рівня.

При цьому за результатами розгляду спірних питань складається протокол, який підписується всіма членами комісії. У протоколі повинно бути чітко визначено кожне спірне питання, а саме: суть питання, перелік документів, які надано платником податків при проведенні перевірки, норми податкового та іншого законодавства, що регулюють це питання, результати обговорення та позицію кожного із членів комісії, які брали участь у засіданні, висновок комісії щодо сум розрахованих занижень податкових зобов'язань та виявлених перевіркою порушень законодавства.

Протокол засідання постійної комісії у день підписання реєструється у Журналі реєстрації протоколів, складених за результатами проведених засідань постійних комісій (далі - журнал реєстрації протоколів), який ведеться структурним підрозділом, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції органу ДПС, за формою згідно з додатком 4 до Методичних рекомендацій (додається).

Такий журнал прошнуровується, пронумеровується та скріплюється печаткою органу державної податкової служби.

При цьому в протоколі на першому аркуші у верхньому лівому кутку зазначаються дата складання протоколу засідання постійної комісії та номер протоколу, який складається із порядкового номера журналу реєстрації протоколів, коду структурного підрозділу, відповідального за проведення перевірки, коду за ЄДРПОУ платника податків (реєстраційного номера облікової картки платника податків або номера та серії паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Висновки комісії за складеним протоколом в обов'язковому порядку враховуються при складанні акта (довідки) перевірки.

1.17. За результатами документальної планової, документальної позапланової та фактичної перевірки складається акт (довідка) перевірки, який підписується, реєструється та вручається (надсилається) платнику податків (посадовим особам (уповноваженим представникам) платника податків) з дотриманням вимог щодо порядку оформлення і реалізації матеріалів перевірок, встановлених статтею 86 розділу II Кодексу та відповідними нормативно-правовими актами ДПС України відповідно для платників податків юридичних та фізичних осіб.

При цьому акт (довідка) документальної планової або позапланової чи фактичної перевірки складається на бланку органу ДПС, який прийняв рішення (наказ) про проведення перевірки та виписав направлення на таку перевірку.

1.18. У разі незгоди платника податків або його законних (уповноважених) представників із висновками акта (довідки) документальної перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті (довідці), та надання ним заперечень до акта (довідки) перевірки такі заперечення розглядаються відповідними підрозділами органу ДПС, що здійснював (очолював) таку перевірку. Керівником (заступником керівника) відповідного органу ДПС обов'язково визначається уповноважена особа, яка є відповідальною за розгляд заперечень, а також структурні підрозділи, які залучаються до їх розгляду. В обов'язковому порядку до розгляду заперечень залучаються працівники підрозділу органу ДПС, яким зроблені висновки, що заперечуються платником податків.

При надходженні заперечень до висновків акта (довідки) перевірки, проведеної за постановами слідчих або органу дізнання податкової міліції, уповноважена особа, яка визначена відповідальною за розгляд заперечень, не пізніше наступного робочого дня повідомляє ініціатора перевірки.

Зазначені заперечення можуть бути винесені на розгляд постійних комісій, склад та діяльність яких передбачені у п. 1.16 цього розділу.

У разі надання платником податків або його законними (уповноваженими) представниками до органу ДПС, в якому він перебуває за основним місцем обліку, заперечень до акта (довідки) перевірки, що здійснювали (очолювали) працівники іншого органу ДПС, такі заперечення надсилаються для розгляду до цього органу ДПС. Зазначений орган ДПС інформує про надходження заперечень та направляє висновки про їх розгляд до органу ДПС за основним місцем обліку такого платника податків.

Складений за результатами розгляду заперечень висновок у день затвердження керівником (заступником керівника) органу ДПС реєструється в єдиному Журнал реєстрації висновків, складених за результатами розгляду заперечень платника податків до акта (довідки) перевірки (далі - журнал реєстрації висновків), що ведеться структурним підрозділом, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції органу ДПС, за формою згідно з додатком 5 до Методичних рекомендацій (додається).

1.19. У разі встановлення за результатами перевірки порушень вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за розглядом матеріалів перевірки керівником (заступником керівника) органу ДПС, на обліку в якому перебуває платник податків, приймаються та надсилаються платнику податків податкові повідомлення-рішення за формою, визначеною наказом ДПА України від 22.12.2010 N 985 "Про затвердження Порядком направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень-рішень платникам податків", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.12.2010 за N 1440/18735.

Якщо порушення було встановлено в ході перевірки, яку здійснювали (очолювали) працівники органу ДПС іншого, ніж орган ДПС, де на обліку перебуває платник податків, орган ДПС, працівники якого здійснювали (очолювали) таку перевірку, забезпечує складання та надання такому органу ДПС матеріалів перевірки, а також висновку у довільній формі щодо сум податків, які підлягають донарахуванню за результатами перевірки (зменшення (збільшення) сум заявленого бюджетного відшкодування або від'ємної різниці між сумою податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ, або зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток). Зазначений висновок є обов'язковим для врахування при прийнятті відповідних податкових повідомлень-рішень.

У разі оскарження платником податків прийнятих за результатами перевірки податкових повідомлень-рішень у адміністративному або судовому порядку орган ДПС, що здійснював (очолював) перевірку, забезпечує надання органу ДПС, на обліку в якому перебуває платник податків, обґрунтованих висновків для врахування при підготовці рішень про результати розгляду скарг та вжиття інших заходів щодо узгодження (у тому числі судового), визначених перевіркою грошових зобов'язань.

У разі встановлення порушень вимог податкового, валютного та іншого законодавства за результатами перевірки, призначеної відповідно до кримінально-процесуального закону або закону про оперативно-розшукову діяльність, податкові повідомлення-рішення за результатами такої перевірки не приймаються до дня набрання законної сили відповідним рішенням (вироком) суду. Матеріали перевірки разом з висновками органу державної податкової служби не пізніше трьох робочих днів з дня, наступного за днем складання, передаються до органу, що призначив перевірку.

1.20. Якщо за наслідками перевірки зменшено до відшкодування (донараховані) суми податку на додану вартість, виявлено порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за якими сума завданої державі шкоди або замаху на заподіяння шкоди є достатньою для притягнення до кримінальної відповідальності, підрозділ, який проводив перевірку, зобов'язаний протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем прийняття податкового повідомлення-рішення, письмово повідомити про це підрозділ податкової міліції і передати матеріали перевірки для прийняття рішення згідно зі ст. ст. 97, 112 КПК України незалежно від оскарження в адміністративному чи судовому порядку зменшених до відшкодування (донарахованих) сум вказаного податку.

При вирішенні питання про передачу матеріалів перевірки до підрозділів податкової міліції слід мати на увазі, що для норм адміністративного та кримінального законодавства у частині кваліфікації злочинів або правопорушень сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV Кодексу для відповідного року. Одночасно положення підпункту 169.1.1 слід застосовувати з урахуванням абзацу 8 пункту 1 Прикінцевих положень Кодексу, згідно з яким до 31 грудня 2014 року для цілей застосування цього підпункту податкова соціальна пільга надається у розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку.

Крім того, відповідно до чинного кримінального законодавства України незаконне відшкодування ПДВ (заявлення до відшкодування ПДВ з бюджету) за наявності передбачених законом підстав може кваліфікуватись за статтею 191 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" Кримінального кодексу України. Кримінальна відповідальність за частинами 1 - 3 цієї статті КК України може настати за наявності передбачених зазначеними нормами обставин, у разі завдання шкоди, що перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Це обумовлено тим, що кримінальну відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачену ст. 191 КК України, слід розмежовувати від адміністративної відповідальності за дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, відповідальність за яке передбачена ст. 51 КУпАП. Викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо вартість такого майна не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

До переліку матеріалів, що передаються до підрозділу податкової міліції, включаються копії:

акта документальної планової та позапланової перевірки платника податків;

розрахунків донарахованих сум податків та зборів, а також зменшення заявлених до відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість, від'ємного значення суми податку на додану вартість та об'єкта оподаткування податком на прибуток у розрізі податкових періодів;

відповідних податкових повідомлень-рішень, надісланих платнику податків;

звітних документів платника податків (податкових декларацій, розрахунків), до яких платником внесено неправдиві дані;

документів, що підтверджують наявність фактів порушень податкового, валютного та іншого законодавства;

наданих у ході перевірки пояснень платника податків (посадових осіб платника або його законних (уповноважених) представників) щодо виявлених порушень та/або причин ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення;

письмових заперечень до акта перевірки, документів щодо оскарження платником податків податкових повідомлень-рішень, прийнятих за результатами перевірки (за наявності);

інших матеріалів, що підтверджують наявність фактів порушень податкового, валютного та іншого законодавства.

1.21. У разі здійснення перевірки працівниками декількох структурних підрозділів підрозділ, що очолював перевірку, провадить розподіл її результатів. Результати перевірки зараховуються до активу підрозділу, який встановив порушення податкового, валютного та іншого законодавства, що призвело до фінансового результату, відповідно до рішення, узгодженого керівниками підрозділів органу ДПС, що проводили перевірку, або рішення керівника органу ДПС, який очолював перевірку (особи, що виконує його обов'язки).

Розподіл результатів перевірки між підрозділами органу ДПС, які брали участь у перевірці, проводиться відповідно до довідки про розподіл за формою згідно з додатком 6 до Методичних рекомендацій (додається). Додаток 6 заповнюється одночасно із формуванням податкових повідомлень-рішень та може коригуватися після проходження процедури адміністративного та судового оскарження як за сумою донарахувань, так і кількістю працівників органу ДПС, між якими здійснюється розподіл результатів перевірки.

Якщо до проведення перевірки залучені фахівці інших органів ДПС цього регіону або інших органів ДПС, розподіл результатів перевірки між фахівцями проводиться у визначеному вище порядку. Один примірник вказаного розподілу після узгодження податкових зобов'язань у 3-денний термін направляється до відповідного органу ДПС (при залученні до перевірки працівників з інших органів ДПС) для відображення у звіті "Про результати контрольно-перевірочної роботи" ("Аудит-1").

2. Особливості організації та проведення документальних планових та документальних невиїзних перевірок платників податків

2.1. Підрозділ органу ДПС, який очолює документальну планову перевірку згідно з планом-графіком, направляє рекомендованим листом з повідомленням про вручення (або вручає під розписку) платнику податків (посадовій особі платника податків або його законному (уповноваженому) представнику) не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку документальної планової перевірки:

копію наказу про проведення документальної планової перевірки;

письмове повідомлення про проведення перевірки (із залишенням копії в органі ДПС).

У повідомленні про проведення документальної планової перевірки в обов'язковому порядку зазначаються: підстава для проведення перевірки та дата початку (зразок форми повідомлення наведено у додатку 7 до Методичних рекомендацій, додається).

Повідомлення підписується керівником (або заступником керівника) органу ДПС, завіряється гербовою печаткою цього органу та реєструється в єдиному Журналі реєстрації повідомлень про проведення перевірок платників податків, який ведеться структурним підрозділом, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції органу ДПС, за формою згідно з додатком 8 до Методичних рекомендацій (додається).

Факсимільне відтворення підпису керівника (заступника керівника) на повідомленні про проведення документальної перевірки не допускається.

2.2. Підрозділ органу ДПС, який очолює документальну планову перевірку, за 10 календарних днів до початку перевірки забезпечує інформування інших контролюючих органів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1234 "Про затвердження Порядку координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів", за умови одночасного проведення перевірки.

2.3. При організації документальних планових та позапланових невиїзних перевірок необхідно враховувати особливості проведення, визначені статтею 79 розділу II Кодексу.

Так, документальна планова та позапланова невиїзна перевірка здійснюється на підставі наказу про проведення, оформленого з дотриманням вимог, передбачених розділом I цих Методичних рекомендацій, та за наявності обставин для проведення документальної перевірки, визначених статтями 77 та 78 розділу II Кодексу.

2.4. Підрозділи органу ДПС, які очолюють здійснення документальної позапланової невиїзної перевірки, забезпечують надсилання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення (посадовій особі або законному (уповноваженому) представнику) під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки за формою згідно з додатком 9 до Методичних рекомендацій (додається).

Зазначене повідомлення підписується керівником (або заступником керівника) органу ДПС, завіряється гербовою печаткою цього органу та реєструється у єдиному Журналі реєстрації повідомлень про проведення перевірок платників податків у порядку, визначеному пунктом 2.1 цього розділу.

3. Особливості організації та проведення документальних та фактичних перевірок платників податків, які мають філії (відокремлені підрозділи)

3.1. Особливості організації та проведення документальних перевірок платників податків, які мають філії (відокремлені підрозділи).

3.1.1. При організації документальної перевірки платника податків, який має філії (відокремлені підрозділи), вживаються заходи щодо одночасного проведення перевірки такого платника податків - юридичної особи та її незнятих з обліку відокремлених підрозділів.

Якщо юридична особа та її відокремлені підрозділи перебувають на обліку в різних органах ДПС (основне місце обліку) або ця особа (її підрозділи) перебуває на обліку в інших органах ДПС за місцем розташування (реєстрації) її підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, організацію взаємодії відповідних органів при проведенні перевірки здійснює той орган ДПС, який проводить (очолює) перевірку юридичної особи.

У такому випадку підрозділи органів ДПС, які очолюють перевірку платника податків - юридичної особи, не пізніше ніж за 12 робочих днів до початку проведення інформують засобами електронного зв'язку органи ДПС:

за основним місцем обліку, в якому перебуває цей платник податків (у разі проведення перевірки іншим органом ДПС);

за основним місцем обліку, в якому перебувають філії (відокремлені підрозділи) такого платника податків;

за неосновним місцем обліку, в яких такий платник податків перебуває за місцем розташування (реєстрації) підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність.

При цьому підрозділи органу ДПС, що очолюють перевірку платника податків - юридичної особи, забезпечують його повідомлення у порядку, передбаченому розділом 2 Методичних рекомендацій, а також направлення (вручення) копії наказу у встановлених Кодексом випадках.

Органи ДПС, у яких за основним та неосновним місцем обліку перебувають філії та відокремлені підрозділи платника податків, забезпечують їх повідомлення (незалежно від форми сплати податку на прибуток та ПДВ) про початок документальної планової перевірки, а також дотримання інших вимог Кодексу щодо організації документальних перевірок, а також інформування органу ДПС, що здійснює перевірку платника податків - юридичної особи, про початок перевірки філій.

3.1.2. При проведенні перевірки платника податків, який має філії та відокремлені підрозділи (незалежно від форми сплати податків) або перебуває за основним та неосновним місцем обліку в різних органах ДПС, орган ДПС, що здійснює перевірку платника податків - юридичної особи, забезпечує координацію інших органів ДПС щодо одночасного проведення перевірки юридичної особи, її незнятих з обліку відокремлених підрозділів, а також перевірки платника податків з питань повноти та своєчасності сплати окремих податків і зборів, на обліку щодо яких він перебуває.

У разі проведення перевірки платника податків, який має філії (відокремлені підрозділи) та сплачує податок на прибуток та/або податок на додану вартість консолідовано, орган ДПС, що здійснює перевірку платника податків - юридичної особи, не пізніше трьох робочих днів з дня початку перевірки надсилає органам ДПС, в яких на обліку перебувають філії та відокремлені підрозділи, інформацію про дані показників звітності з податку на додану вартість та податку на прибуток кожного звітного періоду, а також інформацію про основні питання та можливі порушення, які виявлені доперевірочним аналізом або під час перевірки та підлягають дослідженню при проведенні перевірки відокремленого підрозділу.

Органи ДПС, на обліку в яких перебувають філії та відокремлені підрозділи платника податків, не пізніше трьох робочих днів з дня початку їх перевірки надсилають органу ДПС, який здійснює перевірку платника податків - юридичної особи:

- інформацію про дані показників звітності з податку на додану вартість та з податку на прибуток кожного звітного періоду (у разі якщо платник податків перебуває на консолідованій сплаті податків);

- інформацію про встановлені або можливі порушення, які виявлені доперевірочним аналізом або під час перевірки філії та підлягають дослідженню при проведенні перевірки юридичної особи або інших відокремлених підрозділів (незалежно від форми сплати податків).

Органи ДПС, на обліку в яких перебувають філії та відокремлені підрозділи (незалежно від форми сплати податків) або у яких юридична особа перебуває за неосновним місцем обліку (за місцем розташування рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність), забезпечують проведення перевірок відокремлених підрозділів такого платника податків або перевірки з питань дотримання цим платником податків вимог законодавства щодо повноти та своєчасності сплати окремих податків і зборів, на обліку щодо сплати яких він перебуває у такому органі ДПС. Ці ж органи ДПС забезпечують своєчасне інформування і надання матеріалів такої перевірки до закінчення перевірки платника податків - юридичної особи органу ДПС, що проводить його перевірку, у визначений цим органом термін, але не пізніше, ніж за 3 дні до завершення перевірки.

3.1.3. У разі виникнення необхідності зупинити перевірку філії (відокремленого підрозділу) або продовжити термін проведення таке зупинення (подовження) здійснюється за обов'язковим письмовим погодженням з органом ДПС, який проводить перевірку юридичної особи.

У разі зупинення перевірки платника податку - юридичної особи або продовження терміну орган ДПС, який здійснює таку перевірку, у день прийняття відповідних рішень забезпечує повідомлення про це органів ДПС, які здійснюють перевірки філій (відокремлених підрозділів) такого платника податків.

3.1.4. У разі допущення органами ДПС, що здійснюють перевірки філій (відокремлених підрозділів) або у яких юридична особа перебуває за неосновним місцем обліку, порушень вимог пунктів 3.1.1 - 3.1.3 цього розділу орган ДПС, який здійснює перевірку платника податків - юридичної особи, ініціює перед органом ДПС вищого рівня питання про притягнення до відповідальності у встановленому порядку посадових осіб органів ДПС, які допустили порушення.

3.2. Особливості організації та проведення фактичних перевірок платників податків, які мають філії (відокремлені підрозділи) або інші об'єкти, де провадять діяльність.

3.2.1. У разі організації фактичної перевірки платника податків органом ДПС за місцем, яке зазначене у свідоцтві про державну реєстрацію, та у разі якщо такий платник податків має філії (відокремлені підрозділи) або інші об'єкти, де провадиться діяльність та які розташовані поза межами його державної реєстрації, зазначеної у свідоцтві, та основного місця обліку, орган ДПС, який проводить (очолює) перевірку такого платника, може ініціювати організацію проведення перевірки таких філій (відокремлених підрозділів) або інших об'єктів за їх фактичним місцезнаходженням.

У такому випадку підрозділ органу ДПС, який очолює перевірку, не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку проведення засобами електронного зв'язку надає до органу ДПС, на території якого провадять діяльність філія (відокремлений підрозділ) або інший об'єкт, запит щодо проведення перевірки господарського об'єкта такого платника податків разом із переліком питань, які необхідно відобразити в акті перевірки, та обставин для проведення перевірки.

3.2.2. У разі якщо платник податків (його відокремлені підрозділи) провадить діяльність не за місцем, яке зазначене у свідоцтві про державну реєстрацію такого суб'єкта, орган ДПС, на території якого здійснює діяльність такий платник (його відокремлені підрозділи), може ініціювати проведення перевірки такого платника податків (його відокремлених підрозділів), при цьому надає запит до органу ДПС, на обліку в якому перебуває такий платник, з питань надання наявності обставин для проведення перевірки.

3.2.3. Акт перевірки не пізніше наступного робочого дня після реєстрації направляється до органу ДПС за місцем державної реєстрації платника податків. Копія акта перевірки з відміткою про реєстрацію у журналі реєстрації актів перевірки зберігається в органі ДПС, який проводив перевірку.

Директор Департаменту
податкового контролю
юридичних осіб 
В. М. Андрухів 

Додаток 2
до наказу ДПА України
14.04.2011 N 213
Зміни до Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок платників податків, затверджених наказом ДПА України від 27.05.2008 N 355

1. У розділі 1 "Взаємодія підрозділів органів ДПС при проведенні планових та позапланових виїзних перевірок своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати податків та зборів (обов'язкових платежів)" пункти 1.1 - 1.3, 1.5 - 1.9, 1.11 - 1.20, 1.24 - 1.27, 1.29 - 1.31, 1.40 та 1.41 вилучити, відповідно пункт 1.4 вважати пунктом 1.1, 1.10 - 1.2, 1.21 - 1.3, 1.22 - 1.4, 1.23 - 1.5, 1.28 - 1.6, 1.32 - 1.39 вважати 1.7 - 1.14, 1.42 - 1.15.

2. У пункті 1.2 слова та цифри "відповідно до п. 10.6 ст. 10 Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" із змінами та доповненнями" вилучити.

3. Розділи 2 "Взаємодія підрозділів органів ДПС при проведенні невиїзних документальних перевірок платників податків" та 3 "Взаємодія підрозділів органів ДПС при проведенні перевірок щодо контролю за здійсненням суб'єктами господарювання розрахункових операцій в готівковій та/або безготівковій формі, а також операцій купівлі-продажу іноземної валюти та касових операцій, наявністю свідоцтв про державну реєстрацію, патентів та ліцензій" вилучити.

4. Додатки 1 - 10 вилучити.

Директор Департаменту
податкового контролю
юридичних осіб 
В. М. Андрухів