Аналіз основних положень законопроекту "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спеціального режиму оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції” № 9744

У ВРУ зареєстровано законопроект „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спеціального режиму оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції” №9744, який є доопрацьованою версією законопроекту № 8268

У законопроекті пропонується скасувати обмеження щодо віднесення до складу витрат нарахування роялті на користь нерезидента за надання права на користування авторським правом на комп’ютерні програми, виклавши пункт 1 частини другої підпункту 140.1.2. пункту 140.1. статті 140 Податкового кодексу України у такій редакції:

„... До складу витрат не включаються нарахування роялті у звітному періоді на користь:

     1) нерезидента (крім  нарахувань на користь постійного представництва нерезидента, яке підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 160.8, нарахувань, що здійснюються суб'єктами господарювання  у  сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення", та нарахування за надання права на користування авторським, суміжним правом на комп’ютерні програми (програмне забезпечення), кінематографічні фільми іноземного виробництва,  музичні та літературні твори) в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням  податку  на додану вартість та акцизного податку) за рік, що передує звітному, а також у випадках,  якщо  виконується будь-яка з умов:...”

Податкові пільги для суб'єктів індустрії програмної продукції у разі обрання спеціального режиму оподаткування:

1. податок на прибуток від здійснення видів економічної діяльності, перелік яких наведено нижче, нараховується суб’єктом індустрії програмної продукції за ставкою 16 % (ст. 151.4 законопроекту)

2. податок на доходи фізичних осіб встановлюється на рівні 5%, але не менше суми, що обчислена шляхом множення стандартної ставки, встановленої кодексом, на дві мінімальні зарплати (ст. 167.2-1 законопроекту)

3. звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання товарів/робіт/послуг в індустрії програмної продукції, перелік яких наведено нижче) (ст. 197.1.29).

Види економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт та надання послуг в індустрії програмної продукції, які надають право на використання спеціального режиму оподаткування (ст. 156-1.5 законопроекту):

1) видання програмного забезпечення, включаючи видання та реалізацію (продаж, прокат та (або) надання ліцензій) системних пакетів програм, службових та ігрових програм, публікацію готового (несистемного) програмного забезпечення, у тому числі переклад або адаптацію несистемного програмного забезпечення для певного ринку за власний рахунок: операційні системи, бізнес та інші додатки; випуск комп'ютерних ігор для всіх платформ;

2) комп’ютерне програмування та всі види діяльності з написання, модифікування, тестування та забезпечення технічною підтримкою, документування програмного забезпечення (в тому числі з використанням комерційних або вільно розповсюджених модулів), включаючи розроблення структури та змісту і/або написання системи команд, необхідних для створення та виконання: системного програмного забезпечення (у тому числі відновлення), прикладних програм (у тому числі відновлення), баз даних, веб-сайтів (у тому числі їх аудіовізуальних елементів); настроювання програмного забезпечення, тобто модифікацію та конфігурацію існуючих додатків, таким чином, щоб воно функціонувало в рамках інформаційної системи клієнта; розроблення індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до потреб користувачів;  написання програмних супроводжуючих  інструкцій для користувачів;

3) консультування з питань інформатизації, включаючи планування та розроблення комп'ютерних систем, які поєднують комплектуюче устаткування, програмне забезпечення та комунікаційні технології, консультування щодо типу та конфігурації комп'ютерних технічних засобів та використання технологій програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів та пошук найоптимальніших рішень, консультування з питань створення продукції програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп'ютерних систем, консультування з питань обслуговування роботи програмного забезпечення та інформатизації;

4) діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням, включаючи надання послуг з місцевого керування та діяльності комп'ютерних систем клієнтів, а також з оброблення даних та інші супутні послуги, експлуатацію на довготривалій (постійній) основі засобів обробки даних, що належать іншим користувачам;

5) створення та впровадження інформаційно-технічних комплексів, систем та мереж щодо: проектування та створення комплексів, систем та мереж на базі інформаційних технологій, систем передачі даних та систем збереження даних, монтажу і установлення електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації; обслуговування та супровід комплексів, систем та мереж збудованих на базі інформаційних технологій; установлення програмного забезпечення за винагороду, включаючи реалізацію, інсталяцію, впровадження, інтеграцію з іншими системами, підтримка (налагодження, консультування з питань розробки та  експлуатації, модифікація та доробка, виправлення помилок); розроблення криптографічних засобів захисту інформації; надання права на використання програмного забезпечення, включаючи передачу майнових прав інтелектуальної власності на (комп’ютерні програми) програмне забезпечення;

6) оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність, включаючи діяльність, пов’язану з базами  даних: надання даних у певному порядку або послідовності шляхом їх вибору у режимі он-лайн або прямого доступу до оперативних даних, відсортованих згідно із  запитом (комп'ютеризований менеджмент) для широкого чи обмеженого кола користувачів; оброблення, підготовку та введення даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення; розміщення даних в мережі Інтернет (веб-хостинг);

7) діяльність веб-порталів, включаючи діяльність, пов'язану із порталами пошуку в мережі Інтернет, керування веб-сайтами, які використовують пошукові механізми з метою створення та підтримки великих баз даних Інтернет-адрес, керування іншими веб-сайтами, які функціонують у ролі порталів в мережі Інтернет, таких як сайти ЗМІ, які періодично поновлюють інформацію;

8) видання будь-якої інформації у мережі Інтернет, у т. ч. книг, газет, журналів і періодичних видань, довідників та списків адрес у режимі он-лайн, якщо вони не мають іншої форми  публікації, крім мережі Інтернет.

Суб’єкти індустрії програмної продукції, які можуть обрати спеціальний режим оподаткування:

Відповідно до ст. 156-1.4 законопроекту, спеціальний режим оподаткування може обрати суб’єкт господарювання-резидент, який протягом попередніх 4 послідовних звітних податкових періодів, визначених п. 34.1.3. Податкового Кодексу України, сукупно одночасно відповідає таким критеріям :

1) питома вага доходів суб’єкта господарювання від здійснення вищевказаних видів економічної діяльності, становить не менш як 70 відсотків доходів від всіх видів економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг;

2) середньооблікова кількість працівників перевищує 10 осіб;

3) первісна вартість основних засобів та/або нематеріальних активів перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

4) загальна сума розбіжностей між податковим кредитом з податку на додану вартість, сформованим платником податку за придбаними товарами/послугами та податковими зобов’язаннями його контрагентів, в частині постачання таких товарів/послуг, за даними податкових накладних, не перевищує 1000 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

5) щодо нього судом не прийнято постанови про визнання боржника банкрутом відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Реєстрацію як суб’єкта спеціального режиму оподаткування суб’єкт індустрії програмної продукції здійснює орган державної податкової служби за місцезнаходженням цього суб’єкта.

Серед вимог до документів, які необхідно подати для реєстрації, у законопроекті зазначено, що для підтвердження відповідності видів економічної діяльності суб’єкта індустрії програмної продукції вищевказаним, суб’єкт індустрії програмної продукції разом з реєстраційною заявою має право подати висновок центрального органу виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації України щодо відповідності видів економічної діяльності суб’єкта індустрії програмної продукції видам економічної діяльності, визначеним у пункті 156-1.5. законопроекту. Вказаний висновок також отримується у випадку необхідності за зверненням органу державної податкової служби. (ст. 156-1.6)