Новини державних органів

Про утворення Ради національних асоціацій товаровиробників

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 8 грудня 2006 р. N 1685 Київ

Про утворення Ради національних асоціацій товаровиробників при Кабінеті Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Утворити Раду національних асоціацій товаровиробників при Кабінеті Міністрів України у складі згідно з додатком.

Надати голові Ради право вносити у разі потреби зміни до її складу.

2. Затвердити Положення про Раду національних асоціацій товаровиробників при Кабінеті Міністрів України, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 27

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. N 1685

Обговорення проекту закону "Про громадські організації"

19 лютого 2007 р. Український незалежний центр політичних досліджень провів "круглий стіл" "Європейське законодавство – українським громадським організаціям", під час якого було презентовано проект закону "Про громадські організації", розроблений громадськими організаціями на виконання Плану дій "Україна – ЄС 2005-2007".

Передбачаеться, що цей закон замінить нині діючий закон "Про об'єднання громадян".

В обговоренні проекту закону на круглому столі взяв участь директор Асоціації ІТ-дистриб'юторів Юрій Пероганич.

В Раді національних асоціацій товаровиробників

На Першому організаційному засіданні Ради національних асоціацій товаровиробників при Кабінеті Міністрів України, що відбулося 19.02.2007, до складу Ради прийнято Асоціацію ІТ-дистриб’юторів.

Рада національних асоціацій товаровиробників створена постановою КМУ від 08.12.2006 №1685 як консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів України. Серед завдань Ради – підготовка рекомендацій для створення умов ефективної діяльності вітчизняних товаровиробників, захисту їх інтересів на внутрішньому і зовнішньому ринках, розвитку системи ліцензування, сертифікації, технічного регулювання та контролю якості товарів, створення для вітчизняних товаровиробників сприятливих умов експорту/імпорту, запобігання обігу контрафактної продукції.

Закон України Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Dz.U.02.144.1204
2004.05.01 zm. Dz.U.04.96.959
2004.08.21 zm. Dz.U.04.173.1808

USTAWA

z dnia 18 lipca 2002 r.

o świadczeniu usług drogą elektroniczną.1)

(Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa:
1) obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
2) zasady wyłączania odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną,
3) zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Art. 2. Określenia użyte w ustawie oznaczają:
1) adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,
2) informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,

Додаток 1 до Положення про узгоджені ді

Додаток 1
до Положення про узгоджені дії


Вимоги
щодо порядку підготовки і подання заяви та документів, що до неї додаються

1. Вступ

Комплект документів, що додаються до заяви, має бути складений у тому порядку, який зазначено в пунктах 6.9 та 6.10 Положення про узгоджені дії. Цей комплект документів повинен мати суцільну нумерацію та бути підшитий у папці-швидкозшивачі. Копії установчих документів, змін до установчих документів мають бути оформлені відповідно до вимог законодавства. Заява про надання дозволу на узгоджені дії або про надання дозволу на зміни в узгоджених діях, яка подається до органів Комітету, підписується керівником юридичної особи - заявником (уповноваженою ним особою) або фізичною особою - заявником.

Закон про захист економічної конкуренції

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про захист економічної конкуренції

Із змінами і доповненнями, станом на 23 лютого 2006 року

Цей Закон визначає правові засади підтримки та захисту економічної конкуренції, обмеження монополізму в господарській діяльності і спрямований на забезпечення ефективного функціонування економіки України на основі розвитку конкурентних відносин.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Терміни, що вживаються в цьому Законі, мають таке значення:

економічна конкуренція (конкуренція) - змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку;

Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych

Dz.U.02.144.1204 
2004.05.01 zm. Dz.U.04.96.959
2004.08.21 zm. Dz.U.04.173.1808
2007.04.21 zm. Dz.U.07.50.331

USTAWA

z dnia 18 lipca 2002 r.

o świadczeniu usług drogą elektroniczną.1)

(Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.)Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa:
  1)   obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
  2)   zasady wyłączania odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną,
  3)   zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Польський закон про господарчі палати

Неофіційний переклад з польського оригіналу

Закон від 30 травня 1989 р. про господарчі палати

Стаття 1.

Суб'єкти, які ведуть господарчу діяльність, за винятком фізичних осіб, які ведуть таку діяльність для додаткового заробітку, можуть об'єднуватися в господарчі палати, які діють на підставі цього закону і статутів.

Стаття 2.

Господарча палата є організацією господарчого самоуправління, яка представляє господарчі інтереси об'єднаних у ній суб'єктів у сфері їх виробничої, торгової, будівельної діяльності, або діяльності у сфері послуг, особливо у відношенні з державними органами.

Стаття 3.

RSS-матеріал